آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 24,312,420,000 Rls. 792,000 $
2 7 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 93,700 24,194,190,625 Rls. 768,725 $
3 3 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 24,179,760,000 Rls. 792,000 $
4 1 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,004 18,488,186,310 Rls. 610,566 $
5 8 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 18,191,004,000 Rls. 572,000 $
6 9 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,000 13,335,816,000 Rls. 416,000 $
7 12 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,668,140,000 Rls. 360,000 $
8 12 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 10,725,164,500 Rls. 331,000 $
9 8 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 9,893,208,000 Rls. 312,000 $
10 11 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,500 7,133,093,625 Rls. 220,325 $
11 5 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,981,167,500 Rls. 192,500 $
12 10 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,000 5,902,040,000 Rls. 182,500 $
13 3 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,844,288,000 Rls. 192,000 $
14 11 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,825,700,000 Rls. 180,000 $
15 2 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,744,121,600 Rls. 189,600 $
16 4 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,301,331,200 Rls. 172,800 $
17 9 1395 كرمان ايتاليا 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,040,922,950 Rls. 157,185 $
18 6 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 4,880,772,000 Rls. 156,000 $
19 9 1395 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,500 1,855,662,075 Rls. 57,825 $
20 10 1395 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 1,680,640,000 Rls. 52,000 $
21 9 1395 كرمان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,300 442,832,000 Rls. 13,808 $
22 2 1395 كرمان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 5,370 60,654,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
210,681,114,385 ريال
مجموع کل
6,722,834 دلار
[1]