آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 451,000 124,462,002,410 Rls. 3,958,060 $
2 2 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 468,910 121,390,912,745 Rls. 4,004,195 $
3 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 204,770 99,543,902,700 Rls. 3,071,550 $
4 10 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 334,200 97,060,001,580 Rls. 3,001,485 $
5 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 280,650 85,409,788,330 Rls. 2,636,015 $
6 9 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 196,196 81,871,142,340 Rls. 2,550,548 $
7 9 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 260,000 76,308,729,600 Rls. 2,375,650 $
8 6 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 180,450 50,035,128,118 Rls. 1,599,998 $
9 8 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 118,310 48,961,956,810 Rls. 1,538,030 $
10 5 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 174,288 47,953,816,397 Rls. 1,548,725 $
11 11 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 153,000 45,288,533,540 Rls. 1,399,210 $
12 4 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,150 45,128,485,265 Rls. 1,466,585 $
13 10 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 89,300 38,027,792,000 Rls. 1,176,140 $
14 3 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 141,550 35,602,105,200 Rls. 1,168,710 $
15 2 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 64,920 32,490,700,770 Rls. 1,071,180 $
16 7 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 80,870 30,486,645,510 Rls. 968,810 $
17 8 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 97,050 27,515,237,655 Rls. 864,185 $
18 11 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 51,000 24,757,987,500 Rls. 765,000 $
19 1 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 80,020 20,676,315,750 Rls. 682,884 $
20 1 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,360 18,165,221,250 Rls. 599,940 $
21 4 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,500 16,932,547,500 Rls. 552,750 $
22 5 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,680 16,200,228,990 Rls. 522,720 $
23 3 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,500 14,311,819,500 Rls. 470,250 $
24 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 14,182,000,000 Rls. 437,500 $
25 2 1395 كرمان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 40,000 9,266,131,848 Rls. 305,638 $
26 6 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,170 8,587,838,350 Rls. 275,210 $
27 2 1395 كرمان امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 69,000 7,325,741,500 Rls. 241,500 $
28 11 1395 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 97,600 5,685,356,160 Rls. 175,680 $
29 5 1395 كرمان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,492,521,950 Rls. 144,710 $
30 3 1395 كرمان امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 23,000 2,454,123,000 Rls. 80,500 $
31 1 1395 كرمان امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 23,000 2,437,137,500 Rls. 80,500 $
32 6 1395 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 19,295 2,339,755,845 Rls. 74,865 $
33 2 1395 كرمان امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 2,332,792,000 Rls. 77,000 $
34 5 1395 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,640 2,284,867,200 Rls. 73,920 $
35 10 1395 كرمان امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,475 2,152,770,560 Rls. 66,608 $
36 9 1395 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 35,300 2,036,904,300 Rls. 63,540 $
37 4 1395 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 12,185 1,443,397,340 Rls. 47,278 $
38 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 24,600 1,434,760,560 Rls. 44,280 $
39 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 23,550 1,374,114,240 Rls. 42,390 $
40 11 1395 كرمان امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 151,670 981,802,680 Rls. 30,334 $
41 8 1395 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 7,372 916,354,311 Rls. 28,603 $
42 6 1395 كرمان امارات متحده عربي 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 7,225 876,115,349 Rls. 28,033 $
43 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 122,720 795,435,648 Rls. 24,544 $
44 10 1395 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 10,000 581,760,000 Rls. 18,000 $
45 11 1395 كرمان امارات متحده عربي 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 2,442 306,565,226 Rls. 9,473 $
46 10 1395 كرمان امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 44,320 286,918,816 Rls. 8,864 $
47 5 1395 كرمان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 245 90,875,400 Rls. 2,940 $
48 12 1395 كرمان امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 10,400 67,425,280 Rls. 2,080 $
مجموع کل
1,273,314,466,523 ريال
مجموع کل
40,376,610 دلار
[1]