آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 كرمان افغانستان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 166,818 20,481,338,272 Rls. 672,530 $
2 12 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 91,842 11,906,652,364 Rls. 367,368 $
3 2 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 410,428 10,589,235,373 Rls. 349,177 $
4 10 1395 كرمان افغانستان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 74,507 9,873,081,280 Rls. 305,479 $
5 3 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 367,910 9,508,633,075 Rls. 312,559 $
6 10 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 72,500 9,381,228,000 Rls. 290,000 $
7 3 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 76,360 9,311,658,880 Rls. 305,440 $
8 4 1395 كرمان افغانستان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 72,325 9,097,320,568 Rls. 296,533 $
9 3 1395 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 160,400 8,310,800,880 Rls. 272,680 $
10 8 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 281,190 7,584,721,422 Rls. 239,018 $
11 7 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 280,905 7,583,821,215 Rls. 240,741 $
12 5 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 275,535 7,294,161,736 Rls. 235,446 $
13 10 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 280,160 7,151,464,121 Rls. 221,132 $
14 11 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 253,837 7,076,750,661 Rls. 218,638 $
15 11 1395 كرمان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,000,000 6,943,561,500 Rls. 214,500 $
16 9 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 249,280 6,799,927,938 Rls. 211,877 $
17 1 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 258,530 6,649,871,718 Rls. 219,756 $
18 8 1395 كرمان افغانستان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 49,280 6,437,855,424 Rls. 202,048 $
19 7 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 67,765 6,386,899,910 Rls. 202,684 $
20 7 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 48,640 6,128,665,600 Rls. 194,560 $
21 12 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 215,617 5,975,591,206 Rls. 184,413 $
22 6 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 194,670 5,172,514,994 Rls. 165,474 $
23 2 1395 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 5,000,000 5,155,590,000 Rls. 170,000 $
24 11 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 38,866 5,031,649,911 Rls. 155,463 $
25 2 1395 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 91,956 4,873,593,303 Rls. 160,796 $
26 8 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 37,100 4,728,469,200 Rls. 148,400 $
27 2 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 121,671 4,427,076,541 Rls. 146,005 $
28 2 1395 كرمان افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 35,990 4,369,042,040 Rls. 143,960 $
29 12 1395 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 4,000,000 4,274,028,000 Rls. 132,000 $
30 6 1395 كرمان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 42,408 3,978,254,088 Rls. 127,224 $
31 6 1395 كرمان افغانستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 360,790 3,941,493,658 Rls. 126,277 $
32 10 1395 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,781,440,000 Rls. 117,000 $
33 1 1395 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 68,200 3,781,276,000 Rls. 124,940 $
34 12 1395 كرمان افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 26,209 3,723,832,644 Rls. 114,932 $
35 3 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 98,374 3,595,686,172 Rls. 118,048 $
36 5 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 26,320 3,259,258,240 Rls. 105,280 $
37 6 1395 كرمان افغانستان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 26,080 3,248,003,200 Rls. 104,320 $
38 10 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 53,860 3,200,757,009 Rls. 99,091 $
39 1 1395 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,088,050,000 Rls. 102,000 $
40 4 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 49,605 2,817,388,065 Rls. 91,281 $
41 11 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 20,994 2,718,269,129 Rls. 83,977 $
42 10 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 20,200 2,612,562,560 Rls. 80,800 $
43 1 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 71,560 2,599,206,720 Rls. 85,872 $
44 6 1395 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 46,400 2,453,404,640 Rls. 78,880 $
45 7 1395 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,200,000 2,445,758,700 Rls. 77,800 $
46 5 1395 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 46,400 2,441,967,040 Rls. 78,880 $
47 12 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,915 2,411,588,320 Rls. 74,395 $
48 12 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 86,520 2,384,149,392 Rls. 73,544 $
49 4 1395 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 86,520 2,267,177,660 Rls. 73,544 $
50 9 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,650 2,234,797,950 Rls. 69,685 $
51 4 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,600 2,195,942,800 Rls. 71,320 $
52 9 1395 كرمان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,186,064,000 Rls. 68,000 $
53 6 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 64,545 2,163,856,523 Rls. 69,175 $
54 10 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,900 2,161,925,510 Rls. 66,790 $
55 5 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,602 2,159,735,337 Rls. 69,763 $
56 2 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,479 2,083,380,042 Rls. 68,738 $
57 3 1395 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 23,590 2,063,099,760 Rls. 67,687 $
58 12 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 96,000 2,022,165,600 Rls. 62,400 $
59 11 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 94,044 1,978,302,913 Rls. 61,129 $
60 12 1395 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,608 1,906,015,248 Rls. 58,824 $
61 5 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 13,340 1,651,918,880 Rls. 53,360 $
62 8 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 73,456 1,632,417,948 Rls. 51,384 $
63 11 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,995 1,607,990,295 Rls. 49,683 $
64 8 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27,106 1,585,843,578 Rls. 49,874 $
65 8 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 12,360 1,565,567,040 Rls. 49,440 $
66 9 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,960 1,564,886,544 Rls. 48,724 $
67 7 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,510 1,531,331,730 Rls. 48,753 $
68 5 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,750 1,520,864,730 Rls. 49,203 $
69 6 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 11,900 1,482,026,000 Rls. 47,600 $
70 4 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,680 1,429,164,800 Rls. 46,720 $
71 10 1395 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,660 1,323,967,104 Rls. 40,896 $
72 9 1395 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 10,040 1,291,184,160 Rls. 40,160 $
73 4 1395 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 23,200 1,204,103,200 Rls. 39,440 $
74 12 1395 كرمان افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 5,290 1,203,916,556 Rls. 37,146 $
75 12 1395 كرمان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,101,838,000 Rls. 34,000 $
76 8 1395 كرمان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,083,342,000 Rls. 34,000 $
77 8 1395 كرمان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,000,000 1,079,568,000 Rls. 34,000 $
78 10 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 49,700 1,045,428,020 Rls. 32,305 $
79 9 1395 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,677 935,553,006 Rls. 29,031 $
80 4 1395 كرمان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,960 922,246,200 Rls. 29,880 $
81 4 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,500 899,346,000 Rls. 29,400 $
82 2 1395 كرمان افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 24,560 892,883,712 Rls. 29,472 $
83 3 1395 كرمان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,480 892,149,120 Rls. 29,376 $
84 1 1395 كرمان افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 24,480 889,358,400 Rls. 29,376 $
85 6 1395 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 13,540 775,728,525 Rls. 24,915 $
86 2 1395 كرمان افغانستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 11,800 679,236,320 Rls. 22,420 $
87 2 1395 كرمان افغانستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 3,691 625,498,184 Rls. 20,646 $
88 2 1395 كرمان افغانستان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 48,008 534,596,422 Rls. 17,614 $
89 12 1395 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,000 505,689,600 Rls. 15,600 $
90 10 1395 كرمان افغانستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 2,035 461,167,630 Rls. 14,245 $
91 12 1395 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,552 460,566,528 Rls. 14,208 $
92 8 1395 كرمان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,083 458,701,775 Rls. 14,446 $
93 11 1395 كرمان افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 2,497 426,945,888 Rls. 13,192 $
94 7 1395 كرمان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 300,000 367,497,000 Rls. 11,700 $
95 10 1395 كرمان افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 1,619 353,498,944 Rls. 10,928 $
96 7 1395 كرمان افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,200 305,549,200 Rls. 9,680 $
97 4 1395 كرمان افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 5,725 281,428,000 Rls. 9,200 $
98 6 1395 كرمان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,549 266,088,042 Rls. 8,514 $
99 10 1395 كرمان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 9,892 254,255,905 Rls. 7,855 $
100 4 1395 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,037 248,062,005 Rls. 8,037 $
مجموع کل
339,751,419,043 ريال
مجموع کل
10,836,696 دلار