آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 78,800 20,754,273,200 Rls. 658,000 $
2 8 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,000 17,823,102,500 Rls. 560,000 $
3 10 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 17,300,424,900 Rls. 534,600 $
4 12 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,000 16,126,611,200 Rls. 497,600 $
5 3 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,500 14,257,096,000 Rls. 468,000 $
6 5 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,500 13,995,080,000 Rls. 452,000 $
7 10 1395 كرمان اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 6,903,552,000 Rls. 213,600 $
8 6 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,022,747,500 Rls. 192,500 $
9 11 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,663,350,000 Rls. 175,000 $
10 9 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,626,425,000 Rls. 175,000 $
11 2 1395 كرمان اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,346,113,600 Rls. 110,400 $
12 7 1395 كرمان اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 819,442,000 Rls. 26,000 $
13 6 1395 كرمان اسپانيا 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 2,001 334,864,761 Rls. 10,703 $
مجموع کل
128,973,082,661 ريال
مجموع کل
4,073,403 دلار
[1]