آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,000 32,766,510,000 Rls. 1,050,000 $
2 9 1395 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 20,238,120,000 Rls. 630,000 $
3 8 1395 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 19,977,090,000 Rls. 630,000 $
4 7 1395 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 19,853,400,000 Rls. 630,000 $
5 11 1395 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,796,020,000 Rls. 210,000 $
مجموع کل
99,631,140,000 ريال
مجموع کل
3,150,000 دلار
[1]