آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 122,000 35,519,790,600 Rls. 1,106,000 $
2 10 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 29,390,976,000 Rls. 908,400 $
3 11 1395 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 50,000 24,271,500,000 Rls. 750,000 $
4 8 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 21,454,543,200 Rls. 675,600 $
5 10 1395 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,500 15,315,287,000 Rls. 474,500 $
6 2 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 12,147,847,200 Rls. 400,800 $
7 12 1395 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,150 11,737,624,500 Rls. 362,250 $
8 9 1395 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,031,112,000 Rls. 312,000 $
9 12 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,085,750,000 Rls. 218,750 $
10 7 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,872,066,850 Rls. 218,250 $
11 5 1395 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,379,824,000 Rls. 206,400 $
12 8 1395 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 6,213,285,000 Rls. 195,000 $
13 12 1395 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,750 5,713,320,000 Rls. 176,250 $
مجموع کل
192,132,926,350 ريال
مجموع کل
6,004,200 دلار
[1]