آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 628,000 175,901,186,700 Rls. 5,428,350 $
2 11 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 576,500 162,200,058,500 Rls. 5,011,175 $
3 3 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 221,500 137,628,215,000 Rls. 4,523,000 $
4 10 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 228,488 131,149,281,498 Rls. 4,053,828 $
5 4 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 168,700 121,524,796,500 Rls. 3,970,350 $
6 10 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 417,500 118,107,622,200 Rls. 3,650,750 $
7 9 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 405,250 116,842,205,813 Rls. 3,641,588 $
8 11 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 142,990 115,706,134,500 Rls. 3,574,750 $
9 12 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 171,250 103,485,753,000 Rls. 3,193,750 $
10 8 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300,950 88,328,475,000 Rls. 2,778,463 $
11 12 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 108,393 87,833,969,500 Rls. 2,709,813 $
12 3 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 326,000 87,523,235,100 Rls. 2,872,500 $
13 2 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 113,438 82,882,456,750 Rls. 2,733,500 $
14 7 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 288,000 79,404,780,000 Rls. 2,520,000 $
15 2 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 218,100 54,020,297,850 Rls. 1,781,750 $
16 1 1395 كرمان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 213,600 52,457,280,000 Rls. 1,732,800 $
17 5 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 93,990 46,226,342,100 Rls. 1,491,335 $
18 9 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 97,375 46,023,165,675 Rls. 1,433,275 $
19 8 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 106,038 44,434,576,880 Rls. 1,398,628 $
20 5 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 39,000 33,803,896,000 Rls. 1,092,000 $
21 8 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 58,498 33,091,581,636 Rls. 1,041,256 $
22 11 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 53,000 25,728,792,000 Rls. 795,000 $
23 6 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,000 21,655,925,000 Rls. 694,200 $
24 12 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,000 19,864,524,800 Rls. 612,800 $
25 12 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 17,000 13,776,800,000 Rls. 425,000 $
26 7 1395 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,875 12,282,077,875 Rls. 389,375 $
27 7 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 20,000 11,200,116,000 Rls. 356,000 $
28 4 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 10,814,430,000 Rls. 352,000 $
29 5 1395 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,000 9,608,121,600 Rls. 310,400 $
30 1 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,000 8,477,000,000 Rls. 280,000 $
31 10 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,000 6,473,800,000 Rls. 200,000 $
32 6 1395 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 11,500 6,417,140,300 Rls. 204,700 $
33 2 1395 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 13,968 3,815,233,488 Rls. 125,712 $
34 3 1395 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 13,200 3,621,024,000 Rls. 118,800 $
35 4 1395 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 12,915 3,576,567,960 Rls. 116,235 $
36 9 1395 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 9,215 2,659,069,080 Rls. 82,935 $
37 2 1395 كرمان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 17,016 2,516,506,944 Rls. 83,064 $
38 4 1395 كرمان آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 18,090 1,775,945,952 Rls. 57,888 $
39 6 1395 كرمان آلمان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 10,150 1,690,723,905 Rls. 54,303 $
40 9 1395 كرمان آلمان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 15,000 1,540,368,000 Rls. 48,000 $
41 11 1395 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 12,000 877,657,440 Rls. 27,120 $
42 2 1395 كرمان آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,780 658,451,904 Rls. 21,696 $
43 8 1395 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 2,240 640,120,320 Rls. 20,160 $
44 9 1395 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 8,130 589,640,034 Rls. 18,374 $
45 12 1395 كرمان آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,534 570,327,104 Rls. 17,594 $
46 6 1395 كرمان آلمان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 3,311 551,525,390 Rls. 17,714 $
47 12 1395 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 1,790 521,996,220 Rls. 16,110 $
48 12 1395 كرمان آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 2,390 503,209,720 Rls. 15,535 $
49 8 1395 كرمان آلمان 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 4,870 495,524,448 Rls. 15,584 $
50 9 1395 كرمان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 800 435,999,711 Rls. 13,561 $
51 12 1395 كرمان آلمان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,000 414,835,200 Rls. 12,800 $
52 2 1395 كرمان آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 7,564 413,207,705 Rls. 13,615 $
53 12 1395 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 6,000 396,554,880 Rls. 12,240 $
54 2 1395 كرمان آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,570 304,188,027 Rls. 10,023 $
55 10 1395 كرمان آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,000 210,431,000 Rls. 6,500 $
56 10 1395 كرمان آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 300 194,088,000 Rls. 6,000 $
57 8 1395 كرمان آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 300 190,512,000 Rls. 6,000 $
58 12 1395 كرمان آلمان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,600 151,641,360 Rls. 4,680 $
59 2 1395 كرمان آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 700 138,087,950 Rls. 4,550 $
60 4 1395 كرمان آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 600 119,648,100 Rls. 3,900 $
61 8 1395 كرمان آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 500 103,194,000 Rls. 3,250 $
62 10 1395 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,104 71,424,384 Rls. 2,208 $
63 9 1395 كرمان آلمان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,090 63,080,262 Rls. 1,962 $
64 11 1395 كرمان آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 210 44,174,130 Rls. 1,365 $
65 11 1395 كرمان آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 185 41,908,790 Rls. 1,295 $
66 8 1395 كرمان آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 165 36,673,560 Rls. 1,155 $
67 5 1395 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 115 16,065,788 Rls. 518 $
مجموع کل
2,094,823,644,533 ريال
مجموع کل
66,214,781 دلار
[1]