آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 496,600 77,163,097,000 Rls. 2,474,000 $
2 7 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 508,890 74,949,507,700 Rls. 2,377,950 $
3 8 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 269,830 42,863,316,200 Rls. 1,349,150 $
4 9 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 211,400 33,910,976,250 Rls. 1,057,000 $
5 10 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 128,900 20,983,010,000 Rls. 649,125 $
6 5 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 55,400 8,606,667,000 Rls. 277,000 $
7 4 1395 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 18,800 2,894,260,000 Rls. 94,000 $
مجموع کل
261,370,834,150 ريال
مجموع کل
8,278,225 دلار
[1]