آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 1,036,940 160,680,014,625 Rls. 5,184,275 $
2 8 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 777,195 123,429,942,850 Rls. 3,885,975 $
3 7 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 620,400 97,763,620,350 Rls. 3,102,000 $
4 6 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 585,210 91,363,742,550 Rls. 2,930,050 $
5 10 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 496,743 80,307,726,200 Rls. 2,483,715 $
6 2 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 434,720 65,586,640,360 Rls. 2,163,140 $
7 4 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 422,765 64,901,491,375 Rls. 2,113,825 $
8 9 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 314,290 50,439,202,575 Rls. 1,571,450 $
9 3 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 307,860 46,859,094,500 Rls. 1,539,300 $
10 1 1395 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 60,790 9,193,575,650 Rls. 303,950 $
11 1 1395 كرمانشاه عمان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 22,100 167,114,675 Rls. 5,525 $
12 5 1395 كرمانشاه عمان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 6,010 111,461,460 Rls. 3,606 $
مجموع کل
790,803,627,170 ريال
مجموع کل
25,286,811 دلار
[1]