آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 21,353,950 310,213,141,464 Rls. 10,249,668 $
2 8 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,150,960 198,606,561,895 Rls. 6,246,495 $
3 7 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,030,810 191,857,763,100 Rls. 6,092,430 $
4 9 1395 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,969,000 191,423,604,000 Rls. 5,760,400 $
5 3 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 12,718,250 183,103,372,392 Rls. 6,020,844 $
6 2 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 11,776,400 171,451,007,760 Rls. 5,652,672 $
7 9 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,863,785 168,079,933,125 Rls. 5,234,335 $
8 2 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,867,650 164,013,735,220 Rls. 5,409,550 $
9 12 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,803,339 163,380,379,188 Rls. 5,041,858 $
10 12 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,874,761 161,806,607,971 Rls. 4,992,953 $
11 6 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,708,250 160,020,155,130 Rls. 5,124,750 $
12 11 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,685,034 158,105,382,076 Rls. 4,884,367 $
13 8 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,658,460 157,898,562,270 Rls. 4,975,380 $
14 6 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,541,510 140,596,499,530 Rls. 4,526,530 $
15 11 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,507,550 137,169,883,120 Rls. 4,237,520 $
16 2 1395 كرمانشاه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,479,390 134,554,432,710 Rls. 4,438,170 $
17 5 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,468,880 134,344,062,530 Rls. 4,336,940 $
18 7 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,357,205 127,050,128,157 Rls. 4,035,647 $
19 2 1395 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,064,750 126,728,079,500 Rls. 4,180,500 $
20 10 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,314,880 123,314,811,325 Rls. 3,812,570 $
21 7 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,311,775 122,349,082,810 Rls. 3,889,010 $
22 3 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,415,300 121,124,346,300 Rls. 3,975,850 $
23 8 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,498,213 120,147,211,623 Rls. 3,778,632 $
24 6 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,240,335 116,285,887,575 Rls. 3,721,005 $
25 4 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,281,810 114,380,947,000 Rls. 3,730,395 $
26 9 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,166,750 112,396,679,100 Rls. 3,500,331 $
27 9 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,150,866 110,698,298,622 Rls. 3,446,973 $
28 7 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 93,417,050 109,882,513,193 Rls. 3,494,756 $
29 6 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 89,092,380 106,774,696,835 Rls. 3,419,383 $
30 5 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 17,207,300 106,533,257,900 Rls. 3,441,460 $
31 5 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,176,950 106,013,034,140 Rls. 3,419,900 $
32 5 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 88,199,550 104,225,727,188 Rls. 3,364,575 $
33 10 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,134,629 100,873,087,144 Rls. 3,118,607 $
34 9 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 468,915 99,379,539,159 Rls. 3,094,842 $
35 11 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 15,248,850 98,719,916,000 Rls. 3,049,770 $
36 9 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,035,200 98,075,491,200 Rls. 3,052,800 $
37 8 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 78,709,050 93,582,764,219 Rls. 2,944,757 $
38 12 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 14,020,800 90,866,721,280 Rls. 2,804,160 $
39 12 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,844,160 89,647,505,280 Rls. 2,766,240 $
40 9 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,004,923 89,261,038,662 Rls. 2,778,609 $
41 2 1395 كرمانشاه عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 637,419 88,929,226,511 Rls. 2,932,127 $
42 3 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 957,480 85,782,092,940 Rls. 2,815,940 $
43 7 1395 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,282,905 85,213,831,307 Rls. 2,706,354 $
44 8 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,780,780 84,890,041,110 Rls. 2,671,230 $
45 2 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 71,063,010 82,462,848,197 Rls. 2,719,778 $
46 3 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,891,848 82,396,495,680 Rls. 2,705,580 $
47 1 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 899,240 81,931,036,050 Rls. 2,706,720 $
48 8 1395 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 16,732,665 80,704,255,929 Rls. 2,538,882 $
49 11 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 375,361 80,193,902,643 Rls. 2,477,381 $
50 7 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 379,000 78,785,067,628 Rls. 2,501,403 $
51 8 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 369,457 77,711,198,765 Rls. 2,446,421 $
52 12 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 63,085,742 75,582,019,293 Rls. 2,332,406 $
53 3 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 821,180 75,064,626,360 Rls. 2,463,856 $
54 1 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 64,139,910 74,093,018,321 Rls. 2,448,189 $
55 12 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 755,430 73,428,419,850 Rls. 2,266,056 $
56 12 1395 كرمانشاه عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 554,000 71,811,450,000 Rls. 2,216,000 $
57 3 1395 كرمانشاه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 767,150 70,080,994,500 Rls. 2,301,450 $
58 10 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 58,332,403 69,884,439,802 Rls. 2,160,374 $
59 9 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 57,675,224 69,796,864,620 Rls. 2,173,511 $
60 1 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 342,426 68,390,968,987 Rls. 2,259,984 $
61 10 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 703,991 66,571,848,500 Rls. 2,059,123 $
62 4 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,515,510 65,901,216,971 Rls. 2,143,222 $
63 11 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,360,820 65,538,644,832 Rls. 2,024,788 $
64 7 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,383,456 65,192,162,400 Rls. 2,070,960 $
65 2 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,446,072 63,144,113,340 Rls. 2,082,420 $
66 6 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,350,302 62,666,698,860 Rls. 2,008,020 $
67 8 1395 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 856,071 62,297,716,181 Rls. 1,963,492 $
68 6 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 296,926 61,205,886,309 Rls. 1,958,141 $
69 10 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 279,829 59,740,508,805 Rls. 1,846,873 $
70 10 1395 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 943,000 59,702,964,600 Rls. 1,846,400 $
71 7 1395 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 5,508,407 59,295,687,750 Rls. 1,884,206 $
72 3 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 49,704,250 57,395,094,991 Rls. 1,886,154 $
73 10 1395 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 5,145,090 56,545,675,646 Rls. 1,748,574 $
74 11 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 47,027,839 56,064,504,626 Rls. 1,732,032 $
75 5 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 271,502 55,502,399,144 Rls. 1,791,914 $
76 5 1395 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 860,900 55,279,155,200 Rls. 1,785,800 $
77 11 1395 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,834,750 55,225,072,244 Rls. 1,706,226 $
78 9 1395 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 4,356,780 55,082,511,444 Rls. 1,714,176 $
79 12 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 676,000 54,790,426,000 Rls. 1,690,000 $
80 5 1395 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 5,092,570 54,696,574,688 Rls. 1,765,364 $
81 6 1395 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,169,500 54,494,676,027 Rls. 1,743,223 $
82 8 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 570,808 54,404,428,590 Rls. 1,712,424 $
83 10 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 8,113,900 52,487,493,440 Rls. 1,622,780 $
84 1 1395 كرمانشاه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 574,920 52,219,746,600 Rls. 1,724,760 $
85 4 1395 كرمانشاه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,814,630 51,761,912,738 Rls. 1,680,171 $
86 7 1395 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,888,610 51,448,963,461 Rls. 1,633,444 $
87 12 1395 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 447,140 50,712,383,596 Rls. 1,564,993 $
88 6 1395 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,817,010 50,651,521,371 Rls. 1,622,577 $
89 5 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,184,294 49,935,441,097 Rls. 1,611,769 $
90 7 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 495,248 46,789,423,302 Rls. 1,485,744 $
91 11 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 513,185 46,382,384,505 Rls. 1,432,995 $
92 9 1395 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,619,860 46,316,277,615 Rls. 1,440,920 $
93 4 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 226,813 46,057,605,310 Rls. 1,496,967 $
94 3 1395 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 752,625 45,850,249,500 Rls. 1,505,250 $
95 5 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 492,160 45,748,933,050 Rls. 1,476,480 $
96 12 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 212,868 45,528,458,676 Rls. 1,404,931 $
97 1 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,033,478 45,015,190,050 Rls. 1,486,830 $
98 3 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 490,640 44,857,550,370 Rls. 1,471,920 $
99 11 1395 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 4,015,040 43,811,641,937 Rls. 1,353,473 $
100 12 1395 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 529,832 43,465,055,645 Rls. 1,341,299 $
مجموع کل
9,131,846,845,597 ريال
مجموع کل
290,410,111 دلار