آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 267,640 59,354,364,864 Rls. 1,832,352 $
2 12 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 170,720 37,067,904,368 Rls. 1,143,824 $
3 11 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 144,940 31,443,182,142 Rls. 971,098 $
4 10 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 314,500 27,233,019,586 Rls. 841,219 $
5 2 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 749,260 23,859,227,070 Rls. 786,723 $
6 5 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 749,760 23,080,065,453 Rls. 745,383 $
7 11 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 105,240 21,387,592,188 Rls. 660,557 $
8 9 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 843,320 17,140,181,187 Rls. 534,505 $
9 4 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 596,720 16,852,846,521 Rls. 548,730 $
10 3 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 723,600 16,308,912,177 Rls. 536,007 $
11 5 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 802,640 15,295,472,925 Rls. 494,029 $
12 4 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 787,100 14,979,620,529 Rls. 488,001 $
13 10 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 631,200 12,719,206,844 Rls. 392,906 $
14 2 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 423,880 11,563,452,821 Rls. 381,305 $
15 7 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 493,160 9,456,752,646 Rls. 300,828 $
16 3 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 274,960 8,801,388,540 Rls. 288,708 $
17 8 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 314,800 6,105,914,316 Rls. 192,028 $
18 8 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 164,060 5,240,650,283 Rls. 165,373 $
19 9 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 147,060 4,536,544,107 Rls. 141,177 $
20 6 1395 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 126,400 3,804,013,056 Rls. 121,344 $
21 12 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 96,234 779,510,828 Rls. 24,059 $
22 6 1395 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 34,380 698,410,791 Rls. 22,347 $
23 9 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 67,060 538,681,515 Rls. 16,765 $
24 2 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 64,065 485,775,467 Rls. 16,017 $
25 7 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 51,968 410,124,045 Rls. 12,993 $
26 3 1395 كرمانشاه ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 67,250 394,489,440 Rls. 12,960 $
27 11 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 45,047 364,460,844 Rls. 11,262 $
28 8 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,824 354,849,196 Rls. 11,206 $
29 5 1395 كرمانشاه ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,560 274,686,160 Rls. 8,848 $
30 6 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,960 195,018,720 Rls. 6,240 $
31 4 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,718 190,745,700 Rls. 6,180 $
32 10 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 23,500 190,167,875 Rls. 5,875 $
33 3 1395 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,650 187,885,218 Rls. 6,163 $
34 5 1395 كرمانشاه ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 23,000 142,186,000 Rls. 4,600 $
مجموع کل
371,437,303,422 ريال
مجموع کل
11,731,612 دلار
[1]