آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 154,000 24,461,190,000 Rls. 770,000 $
2 10 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 492,540 15,783,577,566 Rls. 487,614 $
3 2 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 15,161,250,000 Rls. 500,000 $
4 11 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 12,136,875,000 Rls. 375,000 $
5 6 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 11,755,875,000 Rls. 375,000 $
6 5 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 11,641,875,000 Rls. 375,000 $
7 12 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 9,724,800,000 Rls. 300,000 $
8 9 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 8,037,750,000 Rls. 250,000 $
9 3 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 7,621,500,000 Rls. 250,000 $
10 7 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,500 7,440,727,490 Rls. 235,727 $
11 4 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 25,000 3,823,750,000 Rls. 125,000 $
12 9 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 150,560 2,512,436,481 Rls. 78,291 $
13 9 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 150,200 2,511,121,704 Rls. 78,104 $
14 7 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 2,820 2,505,531,533 Rls. 79,377 $
15 10 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,000 646,400,000 Rls. 20,000 $
16 8 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 60,000 474,990,000 Rls. 15,000 $
17 4 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,000 339,515,000 Rls. 11,000 $
مجموع کل
136,579,164,774 ريال
مجموع کل
4,325,113 دلار
[1]