آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,723,760 101,896,666,532 Rls. 3,148,051 $
2 12 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,340,090 95,170,695,382 Rls. 2,937,040 $
3 11 1395 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 925,827 89,916,647,259 Rls. 2,777,481 $
4 9 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,252,570 57,357,730,122 Rls. 1,788,910 $
5 2 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,435,450 57,297,237,807 Rls. 1,889,493 $
6 10 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,194,990 56,834,470,436 Rls. 1,757,242 $
7 7 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,194,600 55,315,532,995 Rls. 1,757,028 $
8 8 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,964,840 51,830,596,554 Rls. 1,630,657 $
9 5 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,097,590 35,737,194,199 Rls. 1,153,669 $
10 3 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,796,760 30,068,609,980 Rls. 988,214 $
11 12 1395 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 254,285 24,720,901,080 Rls. 762,855 $
12 6 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,435,600 24,628,298,979 Rls. 789,579 $
13 4 1395 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 771,540 12,980,744,140 Rls. 424,346 $
14 11 1395 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 128,770 12,505,847,490 Rls. 386,310 $
15 10 1395 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 74,400 7,223,097,600 Rls. 223,200 $
16 12 1395 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 54,475 5,295,669,600 Rls. 163,425 $
17 11 1395 كرمانشاه افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 50,660 4,909,005,600 Rls. 151,680 $
18 11 1395 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 35,890 3,484,560,900 Rls. 107,670 $
19 8 1395 كرمانشاه افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 54,000 3,430,566,000 Rls. 108,000 $
20 11 1395 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 33,880 3,354,117,360 Rls. 103,640 $
21 10 1395 كرمانشاه افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 31,240 3,029,030,400 Rls. 93,720 $
22 4 1395 كرمانشاه افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 44,000 2,716,120,000 Rls. 88,000 $
23 3 1395 كرمانشاه افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 44,000 2,682,504,000 Rls. 88,000 $
24 2 1395 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,000 2,453,976,000 Rls. 81,000 $
25 3 1395 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,725 2,352,757,050 Rls. 77,175 $
26 4 1395 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,840 2,294,470,800 Rls. 74,520 $
27 10 1395 كرمانشاه افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 2,278,777,600 Rls. 70,400 $
28 10 1395 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,500 1,989,624,000 Rls. 61,500 $
29 12 1395 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 34,550 1,958,987,850 Rls. 60,450 $
30 12 1395 كرمانشاه افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,000 1,944,420,000 Rls. 60,000 $
31 10 1395 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,000 1,933,560,000 Rls. 60,000 $
32 11 1395 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,600 1,903,411,500 Rls. 58,800 $
33 9 1395 كرمانشاه افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 27,000 1,740,204,000 Rls. 54,000 $
34 12 1395 كرمانشاه افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 1,283,673,600 Rls. 39,600 $
35 11 1395 كرمانشاه افغانستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 8,120 1,226,665,865 Rls. 37,901 $
36 10 1395 كرمانشاه افغانستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 8,120 1,225,989,200 Rls. 37,900 $
37 4 1395 كرمانشاه افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 56,940 1,012,350,550 Rls. 33,025 $
38 5 1395 كرمانشاه افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 55,220 888,448,780 Rls. 28,714 $
39 5 1395 كرمانشاه افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 14,000 866,824,000 Rls. 28,000 $
40 10 1395 كرمانشاه افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000 841,724,000 Rls. 26,000 $
41 2 1395 كرمانشاه افغانستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,900 795,173,940 Rls. 26,220 $
42 10 1395 كرمانشاه افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,650 742,010,550 Rls. 22,950 $
43 11 1395 كرمانشاه افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,500 679,645,200 Rls. 21,000 $
44 5 1395 كرمانشاه افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 6,850 636,186,900 Rls. 20,550 $
45 3 1395 كرمانشاه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 91,640 547,049,708 Rls. 17,972 $
46 12 1395 كرمانشاه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,200 505,814,400 Rls. 15,600 $
47 9 1395 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 23,472 451,641,810 Rls. 14,083 $
48 5 1395 كرمانشاه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 50,445 418,621,896 Rls. 13,524 $
49 8 1395 كرمانشاه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,339 363,556,830 Rls. 11,410 $
50 11 1395 كرمانشاه افغانستان 84146010 ---هود آشپزخانه 450 358,570,960 Rls. 11,080 $
51 10 1395 كرمانشاه افغانستان 32049090 ---ساير مواد رنگ كننده الي سنتيك غير مذكور 2,500 354,486,000 Rls. 11,000 $
52 12 1395 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 3,150 306,331,200 Rls. 9,453 $
53 11 1395 كرمانشاه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,046 293,911,684 Rls. 9,082 $
54 7 1395 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,466 291,484,800 Rls. 9,280 $
55 3 1395 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,850 289,921,860 Rls. 9,510 $
56 5 1395 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 3,000 278,622,000 Rls. 9,000 $
57 10 1395 كرمانشاه افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 2,000 228,430,944 Rls. 7,056 $
58 11 1395 كرمانشاه افغانستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 2,600 168,292,800 Rls. 5,200 $
59 11 1395 كرمانشاه افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,241 137,765,034 Rls. 4,257 $
60 8 1395 كرمانشاه افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530 113,432,280 Rls. 3,560 $
61 10 1395 كرمانشاه افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 500 48,339,000 Rls. 1,500 $
62 11 1395 كرمانشاه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 788 40,776,120 Rls. 1,260 $
63 8 1395 كرمانشاه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 672 34,252,725 Rls. 1,075 $
64 11 1395 كرمانشاه افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 300 32,462,095 Rls. 1,003 $
65 11 1395 كرمانشاه افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,000 32,365,000 Rls. 1,000 $
66 11 1395 كرمانشاه افغانستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 100 16,181,000 Rls. 500 $
67 11 1395 كرمانشاه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 97 8,770,102 Rls. 271 $
68 11 1395 كرمانشاه افغانستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 40 4,530,680 Rls. 140 $
69 12 1395 كرمانشاه افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 50 3,240,700 Rls. 100 $
مجموع کل
778,763,577,428 ريال
مجموع کل
24,465,831 دلار
[1]