آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 676,000 54,790,426,000 Rls. 1,690,000 $
2 12 1395 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 487,473 42,133,152,304 Rls. 1,299,619 $
3 12 1395 كرمانشاه عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 215,000 27,881,024,000 Rls. 860,000 $
4 12 1395 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 193,360 18,804,438,960 Rls. 580,050 $
5 12 1395 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,122,375 13,303,655,864 Rls. 410,362 $
6 12 1395 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 84,408 9,577,267,808 Rls. 295,429 $
7 12 1395 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,400 9,498,740,000 Rls. 293,000 $
8 12 1395 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 135,000 8,752,320,000 Rls. 270,000 $
9 12 1395 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 88,921 7,980,297,280 Rls. 246,150 $
10 12 1395 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 727,800 7,165,291,648 Rls. 221,028 $
11 12 1395 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 62,626 7,086,951,992 Rls. 218,591 $
12 12 1395 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 115,200 5,601,945,600 Rls. 172,800 $
13 12 1395 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 200,160 5,447,780,712 Rls. 168,043 $
14 12 1395 كرمانشاه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 340,400 4,966,042,680 Rls. 153,180 $
15 12 1395 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 749,850 4,861,427,520 Rls. 149,970 $
16 12 1395 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 20,549 4,397,287,136 Rls. 135,623 $
17 12 1395 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,623 4,245,986,944 Rls. 130,982 $
18 12 1395 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 498,100 2,906,636,688 Rls. 89,658 $
19 12 1395 كرمانشاه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,237 2,902,478,880 Rls. 89,539 $
20 12 1395 كرمانشاه عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 22,900 2,700,552,072 Rls. 83,309 $
21 12 1395 كرمانشاه عراق 25083000 خاک رس نسوز 138,000 2,684,443,200 Rls. 82,800 $
22 12 1395 كرمانشاه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 45,590 2,669,944,512 Rls. 82,359 $
23 12 1395 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,030 2,570,556,384 Rls. 79,299 $
24 12 1395 كرمانشاه عراق 04031090 ک ک ک ماست 81,926 2,523,306,256 Rls. 77,833 $
25 12 1395 كرمانشاه عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 10,900 2,120,006,400 Rls. 65,400 $
26 12 1395 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 21,000 2,042,208,000 Rls. 63,000 $
27 12 1395 كرمانشاه عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 9,518 2,036,308,288 Rls. 62,818 $
28 12 1395 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 19,130 1,860,354,240 Rls. 57,390 $
29 12 1395 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 33,716 1,858,218,608 Rls. 57,317 $
30 12 1395 كرمانشاه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 458,300 1,782,821,664 Rls. 54,996 $
31 12 1395 كرمانشاه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,919 1,777,109,952 Rls. 54,822 $
32 12 1395 كرمانشاه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,921 1,764,532,544 Rls. 54,434 $
33 12 1395 كرمانشاه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 17,300 1,682,390,400 Rls. 51,900 $
34 12 1395 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 173,100 1,529,905,536 Rls. 47,196 $
35 12 1395 كرمانشاه عراق 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 15,000 1,458,720,000 Rls. 45,000 $
36 12 1395 كرمانشاه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,300 1,445,966,400 Rls. 44,600 $
37 12 1395 كرمانشاه عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 1,426,304,000 Rls. 44,000 $
38 12 1395 كرمانشاه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 169,959 1,385,901,280 Rls. 42,752 $
39 12 1395 كرمانشاه عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 46,704 1,362,729,664 Rls. 42,034 $
40 12 1395 كرمانشاه عراق 07031000 پيازوموسير 210,100 1,362,173,120 Rls. 42,020 $
41 12 1395 كرمانشاه عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 26,000 1,314,792,960 Rls. 40,560 $
42 12 1395 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,179 1,304,419,840 Rls. 40,240 $
43 12 1395 كرمانشاه عراق 08105000 کيوي، تازه 70,800 1,262,279,040 Rls. 38,940 $
44 12 1395 كرمانشاه عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 24,020 1,214,659,936 Rls. 37,471 $
45 12 1395 كرمانشاه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 50,295 1,033,838,024 Rls. 31,892 $
46 12 1395 كرمانشاه عراق 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 34,770 946,774,112 Rls. 29,207 $
47 12 1395 كرمانشاه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,000 777,984,000 Rls. 24,000 $
48 12 1395 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,800 758,534,400 Rls. 23,400 $
49 12 1395 كرمانشاه عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,116 692,144,928 Rls. 21,348 $
50 12 1395 كرمانشاه عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 563,000 638,847,160 Rls. 19,705 $
51 12 1395 كرمانشاه عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 487,000 631,565,760 Rls. 19,480 $
52 12 1395 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,890 572,790,720 Rls. 17,670 $
53 12 1395 كرمانشاه عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 118,000 541,705,200 Rls. 16,710 $
54 12 1395 كرمانشاه عراق 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 2,900 438,782,976 Rls. 13,536 $
55 12 1395 كرمانشاه عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,400 427,891,200 Rls. 13,200 $
56 12 1395 كرمانشاه عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 25,800 418,178,400 Rls. 12,900 $
57 12 1395 كرمانشاه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,500 398,716,800 Rls. 12,300 $
58 12 1395 كرمانشاه عراق 28365000 کربنات کلسيم 150,900 391,325,952 Rls. 12,072 $
59 12 1395 كرمانشاه عراق 54079300 سا?ر پارچه ها? تاروپودباف از نخ رشته ها? سنتت?ک ، از نخ ها? به رنگ ها? گوناگون 2,520 302,515,920 Rls. 9,330 $
60 12 1395 كرمانشاه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 47,200 275,406,336 Rls. 8,496 $
61 12 1395 كرمانشاه عراق 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 3,000 243,120,000 Rls. 7,500 $
62 12 1395 كرمانشاه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,232 209,796,352 Rls. 6,472 $
63 12 1395 كرمانشاه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 24,500 182,664,160 Rls. 5,635 $
64 12 1395 كرمانشاه عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,000 145,872,000 Rls. 4,500 $
65 12 1395 كرمانشاه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,671,690 108,414,120 Rls. 3,344 $
66 12 1395 كرمانشاه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 47,000 30,471,040 Rls. 940 $
مجموع کل
297,611,095,872 ريال
مجموع کل
9,180,151 دلار
[1]