آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 14,754 5,534,247,042 Rls. 181,769 $
2 1 1395 قم پاكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 115,000 5,223,127,500 Rls. 172,500 $
3 4 1395 قم پاكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 88,000 4,345,792,000 Rls. 140,800 $
4 12 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 10,624 4,045,363,792 Rls. 124,813 $
5 3 1395 قم پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 100,000 3,956,355,000 Rls. 130,000 $
6 2 1395 قم پاكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 69,000 3,137,154,000 Rls. 103,500 $
7 6 1395 قم پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 48,615 3,030,609,035 Rls. 96,895 $
8 1 1395 قم پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 75,000 2,951,812,500 Rls. 97,500 $
9 7 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 22,238 2,828,456,357 Rls. 89,839 $
10 10 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 21,354 2,639,586,029 Rls. 81,616 $
11 5 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 20,685 2,594,282,530 Rls. 83,728 $
12 1 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 19,221 2,444,133,400 Rls. 80,730 $
13 1 1395 قم پاكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 50,200 2,430,483,200 Rls. 80,320 $
14 1 1395 قم پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,700 2,395,562,400 Rls. 79,200 $
15 2 1395 قم پاكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 50,000 2,328,870,984 Rls. 76,792 $
16 9 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 17,943 2,206,232,010 Rls. 68,675 $
17 5 1395 قم پاكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 2,177,753,600 Rls. 70,405 $
18 11 1395 قم پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 50,000 2,103,530,000 Rls. 65,000 $
19 11 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 15,152 2,059,851,986 Rls. 63,638 $
20 4 1395 قم پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 50,000 1,988,350,000 Rls. 65,000 $
21 2 1395 قم پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 50,000 1,971,970,000 Rls. 65,000 $
22 12 1395 قم پاكستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 30,177 1,957,642,056 Rls. 60,408 $
23 6 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 15,417 1,922,767,901 Rls. 61,599 $
24 2 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,181 1,892,712,304 Rls. 62,474 $
25 12 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,195 1,890,760,448 Rls. 58,328 $
26 8 1395 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 19,632 1,873,337,850 Rls. 58,896 $
27 5 1395 قم پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 19,840 1,842,382,080 Rls. 59,520 $
28 7 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,082 1,785,568,920 Rls. 56,568 $
29 5 1395 قم پاكستان 33051000 شامپوها 22,876 1,770,259,260 Rls. 57,190 $
30 10 1395 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 34,415 1,751,351,260 Rls. 54,125 $
31 4 1395 قم پاكستان 33051000 شامپوها 22,272 1,718,563,200 Rls. 55,680 $
32 6 1395 قم پاكستان 33051000 شامپوها 45,399 1,699,344,134 Rls. 54,478 $
33 2 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,117 1,669,696,049 Rls. 55,090 $
34 2 1395 قم پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 34,223 1,657,877,481 Rls. 54,669 $
35 3 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 12,756 1,632,406,760 Rls. 53,575 $
36 4 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,946 1,599,547,760 Rls. 51,824 $
37 8 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 12,750 1,597,992,180 Rls. 50,235 $
38 11 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,357 1,592,217,898 Rls. 49,174 $
39 8 1395 قم پاكستان 33051000 شامپوها 44,219 1,547,653,761 Rls. 48,649 $
40 9 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,662 1,459,947,954 Rls. 45,494 $
41 1 1395 قم پاكستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 21,432 1,297,737,875 Rls. 42,865 $
42 5 1395 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,179 1,091,883,695 Rls. 35,171 $
43 4 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,548 973,514,055 Rls. 31,701 $
44 12 1395 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,128 970,230,420 Rls. 29,940 $
45 9 1395 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 9,807 948,121,146 Rls. 29,421 $
46 3 1395 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 9,605 878,454,090 Rls. 28,815 $
47 12 1395 قم پاكستان 33051000 شامپوها 22,000 842,582,000 Rls. 26,000 $
48 12 1395 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 24,619 797,458,648 Rls. 24,619 $
49 11 1395 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 23,542 762,266,418 Rls. 23,542 $
50 11 1395 قم پاكستان 33051000 شامپوها 22,066 714,475,014 Rls. 22,066 $
51 11 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,334 696,915,670 Rls. 21,535 $
52 4 1395 قم پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,355 693,301,140 Rls. 22,491 $
53 5 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,325 666,068,172 Rls. 21,518 $
54 9 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,759 658,796,118 Rls. 20,443 $
55 2 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,408 657,844,924 Rls. 21,676 $
56 8 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,800 652,506,237 Rls. 20,521 $
57 1 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,325 651,427,175 Rls. 21,517 $
58 1 1395 قم پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,148 648,895,440 Rls. 21,444 $
59 6 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,672 631,324,395 Rls. 20,277 $
60 10 1395 قم پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 45,561 588,999,680 Rls. 18,224 $
61 4 1395 قم پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,365 588,215,110 Rls. 19,229 $
62 5 1395 قم پاكستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,965 555,550,275 Rls. 17,895 $
63 4 1395 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,522 552,348,760 Rls. 18,092 $
64 1 1395 قم پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 12,000 363,120,000 Rls. 12,000 $
65 12 1395 قم پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 11,178 326,014,420 Rls. 10,060 $
66 7 1395 قم پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,250 232,437,875 Rls. 7,375 $
67 12 1395 قم پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 394 45,931,856 Rls. 1,418 $
68 9 1395 قم پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 20 2,888,190 Rls. 90 $
مجموع کل
113,744,861,419 ريال
مجموع کل
3,655,641 دلار
[1]