آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 505,083 28,325,245,941 Rls. 934,290 $
2 1 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 384,731 21,547,630,305 Rls. 711,643 $
3 12 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 258,326 15,483,267,816 Rls. 477,903 $
4 7 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 202,790 11,822,337,573 Rls. 375,161 $
5 11 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,302 5,825,778,912 Rls. 180,008 $
6 3 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,680 5,543,162,770 Rls. 182,521 $
7 6 1395 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 95,444 5,535,324,279 Rls. 176,571 $
8 8 1395 قم هند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,000 1,401,972,000 Rls. 44,000 $
9 6 1395 قم هند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 8,443 1,051,491,220 Rls. 33,772 $
10 10 1395 قم هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,025 592,508,948 Rls. 18,302 $
11 9 1395 قم هند 44111291 پروفيل روكش شده 2,315 168,296,768 Rls. 5,253 $
12 9 1395 قم هند 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 450 47,056,907 Rls. 1,469 $
مجموع کل
97,344,073,439 ريال
مجموع کل
3,140,893 دلار
[1]