آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,583,825 91,519,870,789 Rls. 2,929,643 $
2 10 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,172,785 70,170,552,676 Rls. 2,169,267 $
3 7 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 876,564 51,026,432,764 Rls. 1,621,425 $
4 8 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 675,979 39,609,009,880 Rls. 1,250,346 $
5 9 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 422,918 25,150,462,116 Rls. 782,275 $
6 1 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 405,352 22,707,178,155 Rls. 749,783 $
7 12 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 351,576 21,072,490,980 Rls. 650,337 $
8 11 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 299,496 17,933,245,718 Rls. 554,007 $
9 2 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 293,850 16,495,076,037 Rls. 543,513 $
10 4 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 181,579 10,354,551,130 Rls. 335,887 $
11 7 1395 قم جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 148,986 10,304,629,455 Rls. 327,769 $
12 3 1395 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 157,460 8,891,618,260 Rls. 291,242 $
13 4 1395 قم جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 144,831 7,183,541,748 Rls. 233,748 $
14 10 1395 قم جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 101,700 5,488,097,409 Rls. 169,593 $
15 6 1395 قم جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 65,588 3,385,879,140 Rls. 108,220 $
16 6 1395 قم جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 64,078 3,307,911,936 Rls. 105,728 $
17 5 1395 قم جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 64,363 2,564,910,348 Rls. 82,862 $
مجموع کل
407,165,458,541 ريال
مجموع کل
12,905,645 دلار
[1]