آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 192,511 11,156,497,725 Rls. 356,145 $
2 9 1395 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 335,904 10,773,044,904 Rls. 335,904 $
3 8 1395 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 292,815 9,296,785,564 Rls. 292,815 $
4 2 1395 قم ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 202,500 7,983,582,750 Rls. 263,250 $
5 9 1395 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 120,730 7,167,524,850 Rls. 223,350 $
6 7 1395 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 104,868 6,093,728,460 Rls. 194,006 $
7 1 1395 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,002 5,595,785,741 Rls. 185,003 $
8 11 1395 قم ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 94,494 5,140,524,744 Rls. 158,840 $
9 12 1395 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 91,951 3,868,546,840 Rls. 119,367 $
10 7 1395 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 72,671 2,287,775,980 Rls. 72,671 $
11 12 1395 قم ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 15,000 1,458,720,000 Rls. 45,000 $
12 8 1395 قم ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 8,987 1,000,142,838 Rls. 31,454 $
13 12 1395 قم ترکيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 46,602 992,128,199 Rls. 30,617 $
14 11 1395 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 18,404 833,890,824 Rls. 25,766 $
15 1 1395 قم ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 319,543 812,137,758 Rls. 26,838 $
16 5 1395 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,954 743,651,930 Rls. 23,954 $
17 11 1395 قم ترکيه 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 23,964 666,521,715 Rls. 20,585 $
18 7 1395 قم ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 23,280 223,480,200 Rls. 7,080 $
19 5 1395 قم ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 20,420 52,979,740 Rls. 1,714 $
مجموع کل
76,147,450,762 ريال
مجموع کل
2,414,359 دلار
[1]