آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 قم تركمنستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 27,750 13,056,315,000 Rls. 415,000 $
2 8 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 82,854 8,401,342,208 Rls. 264,909 $
3 9 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 70,240 7,068,976,884 Rls. 220,388 $
4 7 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 69,321 6,939,228,843 Rls. 220,335 $
5 6 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,898 6,492,078,048 Rls. 207,674 $
6 3 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 66,574 6,449,389,182 Rls. 211,656 $
7 2 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,124 6,205,462,480 Rls. 204,670 $
8 10 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 58,158 5,175,390,711 Rls. 159,996 $
9 11 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 44,191 4,544,466,346 Rls. 140,412 $
10 5 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 31,615 3,133,755,008 Rls. 101,168 $
11 9 1395 قم تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 17,010 2,346,350,934 Rls. 73,142 $
12 12 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 22,325 2,313,452,784 Rls. 71,440 $
13 6 1395 قم تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 16,818 2,258,252,899 Rls. 72,317 $
14 4 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,850 2,039,951,960 Rls. 66,468 $
15 1 1395 قم تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 13,083 1,702,376,295 Rls. 56,257 $
16 10 1395 قم تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 11,950 1,224,313,920 Rls. 37,881 $
17 3 1395 قم تركمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,978 1,169,334,720 Rls. 38,364 $
18 2 1395 قم تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,990 911,781,255 Rls. 30,065 $
19 7 1395 قم تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,496 877,344,120 Rls. 27,932 $
20 3 1395 قم تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,468 847,876,632 Rls. 27,812 $
21 10 1395 قم تركمنستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 8,602 719,216,960 Rls. 22,253 $
22 9 1395 قم تركمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,850 607,421,520 Rls. 18,960 $
23 9 1395 قم تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 7,815 500,738,310 Rls. 15,630 $
24 10 1395 قم تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 47,900 470,119,334 Rls. 14,567 $
25 11 1395 قم تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 23,600 427,735,840 Rls. 13,216 $
26 8 1395 قم تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,390 421,095,024 Rls. 13,262 $
27 1 1395 قم تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,200 406,896,000 Rls. 13,440 $
28 2 1395 قم تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 10,163 379,347,444 Rls. 12,516 $
29 10 1395 قم تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 11,764 304,131,200 Rls. 9,410 $
30 9 1395 قم تركمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 3,750 187,416,450 Rls. 5,850 $
31 9 1395 قم تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 500 48,055,500 Rls. 1,500 $
32 9 1395 قم تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 385 37,002,735 Rls. 1,155 $
33 9 1395 قم تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,100 29,602,188 Rls. 924 $
مجموع کل
87,696,218,734 ريال
مجموع کل
2,790,569 دلار
[1]