آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 قم اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 300,810 17,247,562,409 Rls. 556,386 $
2 1 1395 قم اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 243,400 13,628,666,790 Rls. 450,199 $
3 11 1395 قم اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 142,722 8,546,669,125 Rls. 264,035 $
4 3 1395 قم اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 150,790 8,501,024,400 Rls. 278,905 $
5 2 1395 قم اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,570 5,521,500,630 Rls. 182,318 $
مجموع کل
53,445,423,354 ريال
مجموع کل
1,731,843 دلار
[1]