آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,866,900 110,795,792,166 Rls. 3,453,072 $
2 7 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,722,180 100,112,469,942 Rls. 3,185,392 $
3 1 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,389,250 77,775,906,570 Rls. 2,569,597 $
4 11 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,106,481 66,234,766,329 Rls. 2,046,614 $
5 8 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,122,790 65,943,811,226 Rls. 2,076,744 $
6 3 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,150,280 64,745,590,781 Rls. 2,127,591 $
7 2 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 899,120 50,407,839,271 Rls. 1,663,038 $
8 10 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 643,760 38,451,471,088 Rls. 1,190,717 $
9 12 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 546,930 32,778,446,436 Rls. 1,011,618 $
10 6 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 496,100 28,594,211,655 Rls. 917,601 $
11 5 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 450,400 25,772,529,918 Rls. 833,073 $
12 4 1395 قم امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 301,950 17,084,362,050 Rls. 558,495 $
13 11 1395 قم امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 47,191 5,345,577,617 Rls. 165,168 $
14 10 1395 قم امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 24,098 2,718,037,518 Rls. 84,343 $
15 12 1395 قم امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,200 2,518,023,900 Rls. 77,700 $
16 12 1395 قم امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,712 1,921,944,640 Rls. 59,290 $
17 5 1395 قم امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 17,285 1,878,129,365 Rls. 60,497 $
18 9 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,618 1,622,706,210 Rls. 50,541 $
19 10 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,202 1,506,608,047 Rls. 46,572 $
20 11 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,336 1,256,497,421 Rls. 38,811 $
21 8 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,500 1,134,171,150 Rls. 35,700 $
22 7 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,354 1,028,890,646 Rls. 32,686 $
23 3 1395 قم امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 21,000 858,379,800 Rls. 28,200 $
24 12 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,205 556,437,349 Rls. 17,167 $
25 3 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,193 535,414,965 Rls. 17,610 $
26 5 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,885 504,751,170 Rls. 16,317 $
27 6 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,711 419,700,412 Rls. 13,388 $
28 3 1395 قم امارات متحده عربي 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 5,580 305,036,280 Rls. 10,044 $
29 2 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,210 281,495,214 Rls. 9,282 $
30 4 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,125 273,810,075 Rls. 8,925 $
31 1 1395 قم امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,125 270,293,625 Rls. 8,925 $
32 5 1395 قم امارات متحده عربي 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 21,460 166,866,875 Rls. 5,375 $
33 8 1395 قم امارات متحده عربي 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 3,000 117,574,470 Rls. 3,690 $
34 8 1395 قم امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 13,650 106,103,790 Rls. 3,330 $
35 8 1395 قم امارات متحده عربي 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 2,000 101,961,600 Rls. 3,200 $
36 5 1395 قم امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 300 99,344,000 Rls. 3,200 $
37 12 1395 قم امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 1,371 66,679,712 Rls. 2,057 $
38 12 1395 قم امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 2,233 57,894,976 Rls. 1,786 $
39 8 1395 قم امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 515 57,417,126 Rls. 1,802 $
40 12 1395 قم امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 444 51,800,768 Rls. 1,598 $
41 12 1395 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 883 45,803,808 Rls. 1,413 $
42 12 1395 قم امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 453 45,090,656 Rls. 1,391 $
43 12 1395 قم امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,012 31,508,352 Rls. 972 $
44 6 1395 قم امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 198 24,891,106 Rls. 794 $
45 10 1395 قم امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 165 21,366,840 Rls. 660 $
46 5 1395 قم امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 82 11,576,796 Rls. 374 $
47 3 1395 قم امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 60 8,218,530 Rls. 270 $
48 12 1395 قم امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 154 2,982,272 Rls. 92 $
مجموع کل
704,650,184,513 ريال
مجموع کل
22,446,722 دلار
[1]