آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 593,600 29,618,033,200 Rls. 978,720 $
2 5 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 506,114 24,761,160,259 Rls. 799,815 $
3 2 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,176,138 24,075,465,685 Rls. 794,030 $
4 11 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 206,708 22,597,476,607 Rls. 698,188 $
5 1 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 418,973 20,286,213,055 Rls. 670,358 $
6 8 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 409,254 19,603,415,438 Rls. 617,346 $
7 12 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 406,365 18,819,760,427 Rls. 580,696 $
8 9 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 361,400 18,611,962,338 Rls. 579,418 $
9 1 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,360,866 17,866,145,145 Rls. 590,214 $
10 10 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 350,183 16,854,760,095 Rls. 521,394 $
11 8 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 302,700 16,394,299,989 Rls. 514,657 $
12 5 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 318,413 16,211,953,760 Rls. 524,048 $
13 9 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 319,929 15,793,261,860 Rls. 491,886 $
14 2 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 336,158 15,166,900,532 Rls. 500,268 $
15 10 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,447,731 14,024,642,652 Rls. 433,532 $
16 9 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,578,834 13,808,106,450 Rls. 429,565 $
17 3 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 266,114 12,962,145,645 Rls. 425,782 $
18 3 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,674,049 12,731,273,180 Rls. 418,510 $
19 10 1395 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 981,635 12,707,537,964 Rls. 392,654 $
20 6 1395 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 935,360 11,680,417,440 Rls. 374,144 $
21 2 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 233,722 11,336,265,160 Rls. 373,956 $
22 7 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 241,282 10,990,626,256 Rls. 348,992 $
23 4 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,293,827 9,936,977,024 Rls. 323,455 $
24 6 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 220,433 9,876,762,911 Rls. 316,713 $
25 1 1395 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 264,304 9,193,637,195 Rls. 303,772 $
26 5 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,155,415 8,947,147,411 Rls. 288,853 $
27 4 1395 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 174,996 8,592,690,810 Rls. 279,994 $
28 12 1395 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 498,021 8,380,186,510 Rls. 258,595 $
29 12 1395 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 494,395 8,013,137,952 Rls. 247,197 $
30 10 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 163,610 8,004,702,240 Rls. 247,826 $
31 7 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 935,904 7,875,037,504 Rls. 250,484 $
32 1 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 61,137 7,775,193,495 Rls. 256,775 $
33 2 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 48,332 6,155,336,999 Rls. 202,996 $
34 3 1395 قم افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 45,582 5,689,968,155 Rls. 186,748 $
35 11 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 583,060 5,661,105,609 Rls. 174,918 $
36 8 1395 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 423,390 5,377,391,712 Rls. 169,356 $
37 12 1395 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 72,623 4,708,478,062 Rls. 145,300 $
38 7 1395 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 366,760 4,609,959,192 Rls. 146,704 $
39 9 1395 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 146,400 4,260,217,104 Rls. 132,784 $
40 11 1395 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 65,475 4,239,393,750 Rls. 130,950 $
41 9 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 13,460 4,139,718,432 Rls. 128,832 $
42 7 1395 قم افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 42,992 4,014,486,522 Rls. 127,602 $
43 6 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 498,369 3,897,719,779 Rls. 124,591 $
44 1 1395 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 65,365 3,876,867,694 Rls. 128,080 $
45 8 1395 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 111,855 3,691,812,276 Rls. 116,586 $
46 3 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 25,755 3,295,540,899 Rls. 108,171 $
47 12 1395 قم افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15,600 3,025,161,043 Rls. 93,349 $
48 9 1395 قم افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 88,000 3,023,524,680 Rls. 94,160 $
49 8 1395 قم افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,649 3,010,671,144 Rls. 94,488 $
50 11 1395 قم افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,355 2,916,816,884 Rls. 90,084 $
51 4 1395 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 60,604 2,899,766,750 Rls. 93,950 $
52 10 1395 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 43,563 2,819,478,688 Rls. 87,126 $
53 5 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 9,390 2,808,509,760 Rls. 90,720 $
54 12 1395 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 343,212 2,780,357,589 Rls. 85,800 $
55 10 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 21,045 2,760,168,360 Rls. 85,294 $
56 5 1395 قم افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 14,000 2,706,967,520 Rls. 87,440 $
57 1 1395 قم افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 94,000 2,562,111,000 Rls. 84,600 $
58 10 1395 قم افغانستان 02071410 48,000 2,329,992,000 Rls. 72,000 $
59 2 1395 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 81,100 2,229,940,551 Rls. 73,559 $
60 11 1395 قم افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 189,050 2,203,649,982 Rls. 68,058 $
61 8 1395 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 273,262 2,169,237,406 Rls. 68,315 $
62 5 1395 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 77,231 2,154,772,750 Rls. 69,508 $
63 2 1395 قم افغانستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 50,500 2,144,422,170 Rls. 70,710 $
64 8 1395 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 266,667 2,119,489,125 Rls. 66,665 $
65 5 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 16,026 2,081,876,680 Rls. 67,314 $
66 7 1395 قم افغانستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 26,000 2,041,650,000 Rls. 65,000 $
67 11 1395 قم افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 24,726 2,000,642,475 Rls. 61,815 $
68 4 1395 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 15,130 1,961,347,290 Rls. 63,546 $
69 3 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,240 1,877,388,852 Rls. 61,582 $
70 8 1395 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 116,207 1,844,958,030 Rls. 57,970 $
71 7 1395 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 47,500 1,841,380,725 Rls. 58,425 $
72 4 1395 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 41,204 1,800,557,990 Rls. 58,861 $
73 8 1395 قم افغانستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 22,000 1,752,465,000 Rls. 55,000 $
74 3 1395 قم افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 1,719,986,400 Rls. 56,430 $
75 4 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,210 1,693,926,520 Rls. 55,484 $
76 9 1395 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 21,629 1,663,008,633 Rls. 51,909 $
77 3 1395 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 217,537 1,656,045,532 Rls. 54,382 $
78 12 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 12,620 1,623,158,479 Rls. 50,080 $
79 2 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,404 1,600,315,200 Rls. 52,800 $
80 5 1395 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 21,354 1,586,566,542 Rls. 51,249 $
81 7 1395 قم افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 42,800 1,546,000,200 Rls. 49,220 $
82 3 1395 قم افغانستان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 9,975 1,519,395,325 Rls. 49,875 $
83 8 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,132 1,518,624,720 Rls. 47,760 $
84 7 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,588 1,510,128,000 Rls. 48,000 $
85 6 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 11,429 1,495,987,057 Rls. 48,001 $
86 10 1395 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 50,595 1,472,327,220 Rls. 45,535 $
87 9 1395 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 50,634 1,468,571,046 Rls. 45,571 $
88 6 1395 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 56,762 1,444,091,683 Rls. 46,365 $
89 11 1395 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 46,039 1,410,170,208 Rls. 43,552 $
90 1 1395 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 51,681 1,407,185,355 Rls. 46,513 $
91 6 1395 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,400 1,404,134,784 Rls. 44,928 $
92 1 1395 قم افغانستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 43,560 1,384,031,880 Rls. 45,738 $
93 12 1395 قم افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 89,950 1,379,138,720 Rls. 42,545 $
94 7 1395 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 170,207 1,340,249,470 Rls. 42,550 $
95 9 1395 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 9,579 1,292,245,983 Rls. 40,233 $
96 2 1395 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 45,000 1,291,020,390 Rls. 42,570 $
97 3 1395 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,120 1,272,113,280 Rls. 41,736 $
98 7 1395 قم افغانستان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 8,950 1,269,347,175 Rls. 40,275 $
99 3 1395 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 20,741 1,262,670,598 Rls. 41,482 $
100 2 1395 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 20,554 1,245,942,372 Rls. 41,108 $
مجموع کل
630,458,979,590 ريال
مجموع کل
20,146,685 دلار