آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 178,204 8,906,541,249 Rls. 285,127 $
2 8 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 171,580 8,704,287,296 Rls. 274,528 $
3 5 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 167,720 8,298,215,968 Rls. 268,352 $
4 2 1395 قم ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 93,271 7,067,314,049 Rls. 233,177 $
5 12 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 121,545 6,305,560,128 Rls. 194,472 $
6 12 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 120,600 6,253,627,200 Rls. 192,960 $
7 10 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 118,925 6,154,504,600 Rls. 190,280 $
8 3 1395 قم ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 76,889 5,837,812,510 Rls. 192,223 $
9 1 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 93,275 4,516,566,400 Rls. 149,240 $
10 6 1395 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 29,077 4,123,145,780 Rls. 132,428 $
11 2 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 83,925 4,069,393,320 Rls. 134,280 $
12 7 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,056 3,018,186,900 Rls. 96,090 $
13 3 1395 قم ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 66,420 2,656,646,120 Rls. 87,476 $
14 2 1395 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 18,354 2,616,128,328 Rls. 86,264 $
15 12 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 46,120 2,548,292,038 Rls. 78,634 $
16 12 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 46,000 2,543,014,320 Rls. 78,430 $
17 10 1395 قم ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,950 2,466,694,720 Rls. 76,321 $
18 4 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 2,350,425,600 Rls. 76,800 $
19 4 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 47,147 2,305,328,240 Rls. 75,436 $
20 3 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,600 2,220,829,440 Rls. 72,960 $
21 9 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,100 2,101,241,910 Rls. 65,410 $
22 3 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 44,000 2,011,680,000 Rls. 66,000 $
23 2 1395 قم ازبكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 44,838 1,793,534,853 Rls. 59,097 $
24 7 1395 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 39,910 1,632,291,063 Rls. 51,883 $
25 8 1395 قم ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,777 1,565,630,372 Rls. 49,442 $
26 7 1395 قم ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,738 1,549,926,450 Rls. 49,345 $
27 8 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 27,600 1,492,869,150 Rls. 46,950 $
28 1 1395 قم ازبكستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,303 1,461,010,950 Rls. 48,258 $
29 1 1395 قم ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,988 1,436,442,200 Rls. 47,470 $
30 1 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 22,085 1,269,209,491 Rls. 41,962 $
31 6 1395 قم ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 15,640 1,241,726,070 Rls. 39,882 $
32 3 1395 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,966 1,170,703,380 Rls. 38,346 $
33 6 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 22,000 1,167,873,850 Rls. 37,510 $
34 9 1395 قم ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 56,900 1,136,919,948 Rls. 35,428 $
35 12 1395 قم ازبكستان 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 2,700 1,133,720,000 Rls. 35,000 $
36 5 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 21,400 826,842,500 Rls. 26,750 $
37 2 1395 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 18,140 549,569,440 Rls. 18,140 $
38 7 1395 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 20,240 509,416,512 Rls. 16,192 $
39 12 1395 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 12,300 358,579,440 Rls. 11,070 $
40 6 1395 قم ازبكستان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 4,000 278,969,600 Rls. 8,960 $
41 4 1395 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 9,900 274,338,900 Rls. 8,910 $
42 4 1395 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 10,560 260,113,920 Rls. 8,448 $
43 8 1395 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,746 228,585,162 Rls. 7,174 $
44 2 1395 قم ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,000 133,302,400 Rls. 4,400 $
45 7 1395 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 531 125,074,620 Rls. 3,982 $
46 12 1395 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 4,400 114,019,840 Rls. 3,520 $
47 12 1395 قم ازبكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,920 76,553,064 Rls. 2,361 $
48 6 1395 قم ازبكستان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 1,125 28,371,769 Rls. 911 $
49 6 1395 قم ازبكستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 400 20,175,480 Rls. 648 $
مجموع کل
118,911,206,540 ريال
مجموع کل
3,808,927 دلار
[1]