آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 186,834 5,987,881,884 Rls. 186,834 $
2 6 1395 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 55,005 5,156,835,003 Rls. 165,015 $
3 12 1395 قم آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 65,634 4,836,919,904 Rls. 149,234 $
4 7 1395 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 46,394 4,383,796,902 Rls. 139,182 $
5 3 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 141,842 4,312,560,638 Rls. 141,842 $
6 8 1395 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 41,210 4,246,350,441 Rls. 133,653 $
7 9 1395 قم آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 37,431 4,207,016,613 Rls. 131,008 $
8 5 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 117,063 3,624,036,354 Rls. 117,063 $
9 2 1395 قم آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 115,500 3,611,700,486 Rls. 119,165 $
10 2 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 108,411 3,284,419,656 Rls. 108,411 $
11 8 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 65,619 3,193,679,829 Rls. 100,257 $
12 3 1395 قم آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 26,000 2,773,680,000 Rls. 91,000 $
13 5 1395 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 28,000 2,600,136,000 Rls. 84,000 $
14 1 1395 قم آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 24,000 2,543,100,000 Rls. 84,000 $
15 12 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 49,584 2,248,927,316 Rls. 69,418 $
16 2 1395 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 24,603 2,238,247,830 Rls. 73,809 $
17 7 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,076 2,173,200,036 Rls. 69,076 $
18 1 1395 قم آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 69,300 2,164,513,060 Rls. 71,499 $
19 7 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,000 2,019,008,000 Rls. 64,000 $
20 4 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,953 1,912,212,950 Rls. 62,105 $
21 12 1395 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,895,517,000 Rls. 58,500 $
22 2 1395 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,775,416,500 Rls. 58,500 $
23 12 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,280 1,721,320,733 Rls. 53,108 $
24 1 1395 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 16,642 1,511,753,040 Rls. 49,926 $
25 2 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 49,940 1,438,897,607 Rls. 47,443 $
26 11 1395 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 14,706 1,427,746,716 Rls. 44,118 $
27 3 1395 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 15,581 1,423,966,800 Rls. 46,743 $
28 10 1395 قم آذربايجان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,031 1,376,088,640 Rls. 42,577 $
29 11 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 37,010 1,373,543,053 Rls. 42,429 $
30 5 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,950 1,350,859,730 Rls. 43,703 $
31 8 1395 قم آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 93,654 1,159,741,800 Rls. 36,525 $
32 10 1395 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,904 1,038,104,684 Rls. 32,066 $
33 10 1395 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 946,793,250 Rls. 29,250 $
34 11 1395 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 946,647,000 Rls. 29,250 $
35 4 1395 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 10,000 925,950,000 Rls. 30,000 $
36 4 1395 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 894,757,500 Rls. 29,250 $
37 3 1395 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 891,540,000 Rls. 29,250 $
38 11 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,040 891,378,928 Rls. 27,544 $
39 12 1395 قم آذربايجان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 21,880 872,137,184 Rls. 26,912 $
40 4 1395 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,500 780,045,000 Rls. 25,500 $
41 11 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,220 775,409,076 Rls. 23,959 $
42 12 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,935 767,902,624 Rls. 23,689 $
43 9 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,930 761,464,284 Rls. 23,684 $
44 8 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,000 755,178,750 Rls. 23,750 $
45 6 1395 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,905 736,654,100 Rls. 23,660 $
46 3 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,190 728,435,709 Rls. 23,931 $
47 4 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,970 725,655,980 Rls. 23,722 $
48 1 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,930 717,269,940 Rls. 23,684 $
49 3 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,304 677,700,220 Rls. 22,276 $
50 11 1395 قم آذربايجان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 8,106 655,876,725 Rls. 20,265 $
51 11 1395 قم آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,430 624,590,910 Rls. 19,290 $
52 8 1395 قم آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,430 614,637,270 Rls. 19,290 $
53 8 1395 قم آذربايجان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 17,600 557,321,600 Rls. 17,600 $
54 12 1395 قم آذربايجان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,650 477,475,872 Rls. 14,736 $
55 7 1395 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 9,820 401,631,126 Rls. 12,766 $
56 8 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,720 361,752,384 Rls. 11,424 $
57 1 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,754 350,160,650 Rls. 11,566 $
58 11 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 346,629,150 Rls. 10,710 $
59 9 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 345,140,460 Rls. 10,710 $
60 12 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,516 342,637,120 Rls. 10,570 $
61 2 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,652 338,027,162 Rls. 11,138 $
62 6 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 332,770,410 Rls. 10,710 $
63 5 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 331,560,180 Rls. 10,710 $
64 4 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 327,618,900 Rls. 10,710 $
65 7 1395 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,474 326,349,900 Rls. 10,390 $
66 12 1395 قم آذربايجان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,141 110,929,161 Rls. 3,423 $
67 12 1395 قم آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,093 106,262,553 Rls. 3,279 $
مجموع کل
105,757,470,283 ريال
مجموع کل
3,374,807 دلار
[1]