آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 508,200 20,605,865,280 Rls. 660,660 $
2 11 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 457,800 19,263,731,760 Rls. 595,140 $
3 5 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 462,000 18,597,068,490 Rls. 600,600 $
4 9 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 392,700 16,379,352,990 Rls. 510,510 $
5 7 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 392,700 16,055,028,990 Rls. 510,510 $
6 12 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 347,690 14,646,898,097 Rls. 451,997 $
7 3 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 344,035 13,623,882,141 Rls. 447,244 $
8 11 1395 قزوين پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 100,000 12,945,600,000 Rls. 400,000 $
9 3 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 250,320 9,904,216,140 Rls. 325,416 $
10 8 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 235,200 9,706,236,540 Rls. 305,760 $
11 10 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 214,260 9,012,762,057 Rls. 278,538 $
12 2 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 434,530 8,562,498,823 Rls. 282,439 $
13 12 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 197,400 8,313,185,790 Rls. 256,620 $
14 10 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 384,353 8,273,880,026 Rls. 255,796 $
15 2 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 209,566 8,259,794,429 Rls. 272,435 $
16 2 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 207,900 8,190,892,710 Rls. 270,270 $
17 8 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 288,078 8,056,540,692 Rls. 253,611 $
18 9 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 303,570 7,985,751,831 Rls. 248,628 $
19 12 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 44,270 7,833,430,588 Rls. 241,784 $
20 5 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 386,570 7,770,161,231 Rls. 251,268 $
21 11 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 182,910 7,698,576,509 Rls. 237,783 $
22 7 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 387,208 7,476,452,364 Rls. 237,735 $
23 10 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 52,140 7,439,541,536 Rls. 230,034 $
24 4 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 184,800 7,341,734,400 Rls. 240,240 $
25 3 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 358,440 7,230,973,928 Rls. 237,395 $
26 10 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 259,740 6,945,160,680 Rls. 214,830 $
27 6 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 159,490 6,473,234,989 Rls. 207,337 $
28 8 1395 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 72,040 6,424,423,308 Rls. 201,986 $
29 6 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 313,308 6,348,547,655 Rls. 203,647 $
30 12 1395 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 45,630 6,116,123,168 Rls. 188,734 $
31 11 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 289,698 6,094,578,638 Rls. 188,301 $
32 10 1395 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 138,600 5,827,621,800 Rls. 180,180 $
33 11 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 563,275 5,766,236,956 Rls. 178,084 $
34 7 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 212,280 5,605,624,710 Rls. 178,110 $
35 5 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 138,120 5,574,316,020 Rls. 179,556 $
36 11 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 190,950 5,563,869,345 Rls. 171,855 $
37 12 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,160 5,535,944,064 Rls. 170,736 $
38 9 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 241,736 5,052,819,327 Rls. 157,276 $
39 6 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 168,000 4,720,388,400 Rls. 151,200 $
40 3 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 168,000 4,612,356,000 Rls. 151,200 $
41 3 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 57,440 4,569,180,038 Rls. 150,093 $
42 4 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 112,935 4,507,639,120 Rls. 146,815 $
43 4 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 215,656 4,293,200,899 Rls. 140,174 $
44 2 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 147,000 4,012,167,600 Rls. 132,300 $
45 9 1395 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 38,060 3,986,729,637 Rls. 124,067 $
46 12 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 181,684 3,826,600,934 Rls. 118,093 $
47 1 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 92,536 3,642,569,610 Rls. 120,296 $
48 5 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 124,920 3,446,145,780 Rls. 111,084 $
49 3 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 340,325 3,314,745,176 Rls. 108,784 $
50 11 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 64,620 3,138,496,470 Rls. 96,930 $
51 10 1395 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 23,570 3,137,885,392 Rls. 97,004 $
52 12 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 347,135 2,936,151,144 Rls. 90,608 $
53 7 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 70,390 2,879,034,600 Rls. 91,507 $
54 4 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 22,820 2,482,194,960 Rls. 81,144 $
55 4 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 106,732 2,451,214,840 Rls. 80,048 $
56 11 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 142,310 2,329,269,444 Rls. 71,971 $
57 4 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 84,900 2,309,696,550 Rls. 74,970 $
58 10 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 281,165 2,247,014,080 Rls. 69,424 $
59 1 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 84,450 2,239,652,025 Rls. 73,965 $
60 8 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 104,150 2,154,747,870 Rls. 67,696 $
61 12 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 44,080 2,142,904,290 Rls. 66,120 $
62 1 1395 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 96,040 1,890,355,490 Rls. 62,424 $
63 5 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 22,360 1,674,425,676 Rls. 54,094 $
64 5 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 186,075 1,550,255,448 Rls. 50,132 $
65 12 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 60,477 1,469,369,514 Rls. 45,357 $
66 7 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,260 1,255,655,700 Rls. 39,780 $
67 9 1395 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 28,060 1,181,501,190 Rls. 36,735 $
68 12 1395 قزوين پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 17,472 1,132,430,208 Rls. 34,944 $
69 12 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 23,060 1,121,269,440 Rls. 34,590 $
70 12 1395 قزوين پاكستان 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 12,990 1,094,007,408 Rls. 33,774 $
71 9 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 6,130 1,070,555,760 Rls. 33,360 $
72 10 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 21,938 1,064,475,636 Rls. 32,907 $
73 9 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,001 1,061,015,151 Rls. 33,001 $
74 3 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,822 1,043,421,840 Rls. 34,233 $
75 6 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 43,080 1,008,379,530 Rls. 32,310 $
76 9 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 23,680 986,088,360 Rls. 30,748 $
77 3 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,940 978,065,850 Rls. 32,205 $
78 8 1395 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 23,610 971,924,538 Rls. 30,693 $
79 1 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,720 970,169,400 Rls. 32,040 $
80 8 1395 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 19,878 944,985,334 Rls. 29,816 $
81 10 1395 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 21,339 828,840,614 Rls. 25,606 $
82 2 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10,770 816,554,475 Rls. 26,925 $
83 1 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10,900 811,430,550 Rls. 26,802 $
84 6 1395 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,020 783,979,300 Rls. 25,180 $
85 3 1395 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 17,955 768,341,238 Rls. 25,242 $
86 9 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 96,105 741,805,044 Rls. 23,084 $
87 4 1395 قزوين پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 12,600 737,112,600 Rls. 23,940 $
88 6 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 98,280 734,269,176 Rls. 23,560 $
89 8 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 99,715 724,873,456 Rls. 22,848 $
90 12 1395 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,000 699,856,200 Rls. 21,600 $
91 6 1395 قزوين پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,990 663,844,973 Rls. 21,241 $
92 1 1395 قزوين پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,000 643,025,000 Rls. 21,250 $
93 11 1395 قزوين پاكستان 34011150 صابون رختشويي 24,048 560,610,006 Rls. 17,314 $
94 5 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,600 502,929,000 Rls. 16,200 $
95 2 1395 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,600 490,795,200 Rls. 16,200 $
96 8 1395 قزوين پاكستان 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 2,780 477,945,000 Rls. 15,000 $
97 2 1395 قزوين پاكستان 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 2,790 455,235,000 Rls. 15,000 $
98 4 1395 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 7,425 434,354,530 Rls. 14,107 $
99 11 1395 قزوين پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 27,500 420,252,265 Rls. 12,985 $
100 1 1395 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 51,410 383,644,800 Rls. 12,672 $
مجموع کل
459,030,592,761 ريال
مجموع کل
14,558,437 دلار