آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,931,312 182,364,402,480 Rls. 5,793,936 $
2 9 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,176,040 150,626,935,225 Rls. 4,689,388 $
3 9 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 681,609 144,470,974,386 Rls. 4,498,784 $
4 10 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,419,668 136,598,984,300 Rls. 4,223,360 $
5 10 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,374,680 133,097,642,640 Rls. 4,115,640 $
6 10 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 6,164,638 130,402,281,871 Rls. 4,032,968 $
7 10 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 590,621 125,726,595,532 Rls. 3,886,724 $
8 12 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,290,240 125,435,862,780 Rls. 3,870,720 $
9 12 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,543,760 115,063,669,888 Rls. 3,550,648 $
10 8 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,158,880 109,783,500,410 Rls. 3,455,240 $
11 6 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 546,486 108,954,844,755 Rls. 3,488,163 $
12 12 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 522,437 108,787,640,130 Rls. 3,289,422 $
13 7 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 593,172 108,236,292,341 Rls. 3,438,526 $
14 8 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 565,713 107,162,421,128 Rls. 3,375,846 $
15 7 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,232,881 106,785,461,162 Rls. 3,393,443 $
16 8 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,119,696 106,698,829,986 Rls. 3,359,088 $
17 5 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 462,860 105,768,694,037 Rls. 3,412,086 $
18 7 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,111,720 104,978,060,490 Rls. 3,335,160 $
19 11 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 479,181 102,378,272,363 Rls. 3,162,786 $
20 5 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,068,167 102,083,356,332 Rls. 3,296,066 $
21 3 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,988,064 98,460,969,527 Rls. 3,232,469 $
22 4 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 856,787 98,160,382,934 Rls. 3,199,068 $
23 4 1395 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,023,920 94,309,792,530 Rls. 3,071,760 $
24 2 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,014,180 92,247,953,370 Rls. 3,042,540 $
25 9 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 948,420 89,137,911,870 Rls. 2,777,110 $
26 11 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 941,250 87,438,762,690 Rls. 2,701,250 $
27 9 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 912,680 87,414,188,730 Rls. 2,720,930 $
28 4 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,355,302 87,182,379,935 Rls. 2,837,839 $
29 8 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,180,249 86,048,330,502 Rls. 2,710,020 $
30 10 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,330,480 86,006,314,400 Rls. 2,660,960 $
31 6 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 903,615 84,655,996,425 Rls. 2,710,845 $
32 5 1395 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 897,610 83,431,839,450 Rls. 2,692,830 $
33 5 1395 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 894,170 83,073,712,620 Rls. 2,682,510 $
34 10 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,112,000 82,766,453,120 Rls. 2,557,600 $
35 4 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 401,791 82,476,352,239 Rls. 2,683,209 $
36 2 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,025,577 79,385,391,607 Rls. 2,617,236 $
37 1 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,986,440 78,139,417,304 Rls. 2,566,687 $
38 1 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,851,099 75,823,374,117 Rls. 2,504,977 $
39 12 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 765,620 74,437,044,420 Rls. 2,296,860 $
40 6 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,642,305 73,873,995,830 Rls. 2,365,344 $
41 11 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,461,973 72,883,739,205 Rls. 2,251,670 $
42 6 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 776,970 72,776,717,190 Rls. 2,330,910 $
43 2 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 798,753 72,653,600,643 Rls. 2,396,719 $
44 12 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,405,279 71,885,697,414 Rls. 2,218,253 $
45 6 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 998,720 71,872,321,328 Rls. 2,297,056 $
46 3 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 766,534 70,086,717,132 Rls. 2,299,612 $
47 5 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,155,560 68,906,845,356 Rls. 2,222,716 $
48 2 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 345,723 68,801,015,266 Rls. 2,269,269 $
49 7 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,529,650 62,592,544,141 Rls. 1,988,409 $
50 5 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 641,660 59,646,103,170 Rls. 1,924,980 $
51 9 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 848,460 56,019,127,320 Rls. 1,742,120 $
52 7 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,805,411 55,568,782,729 Rls. 1,765,826 $
53 3 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 273,761 55,023,096,642 Rls. 1,806,789 $
54 11 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 533,777 51,298,315,339 Rls. 1,585,062 $
55 3 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,029,920 50,166,186,300 Rls. 1,646,604 $
56 3 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 575,640 49,583,158,480 Rls. 1,628,110 $
57 3 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,422,078 49,314,660,640 Rls. 1,619,240 $
58 9 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 664,240 49,090,499,880 Rls. 1,527,752 $
59 7 1395 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 536,230 48,825,231,371 Rls. 1,551,370 $
60 11 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 485,420 47,142,884,559 Rls. 1,456,170 $
61 2 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 515,230 46,879,938,210 Rls. 1,545,868 $
62 3 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 509,530 46,532,005,440 Rls. 1,528,590 $
63 6 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,137,120 46,204,306,486 Rls. 1,478,256 $
64 4 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 496,790 45,764,542,770 Rls. 1,490,370 $
65 9 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,177,200 45,382,385,160 Rls. 1,412,749 $
66 9 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,280,315 45,223,183,512 Rls. 1,408,350 $
67 11 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 697,900 45,180,049,600 Rls. 1,395,800 $
68 6 1395 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 462,010 43,175,051,970 Rls. 1,386,030 $
69 12 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 429,130 41,734,247,040 Rls. 1,287,390 $
70 5 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,185,962 41,346,757,848 Rls. 1,335,436 $
71 3 1395 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 446,720 40,867,237,140 Rls. 1,340,160 $
72 8 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,083,525 40,833,192,808 Rls. 1,285,750 $
73 11 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 535,760 39,885,824,808 Rls. 1,232,248 $
74 7 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 419,250 39,618,762,450 Rls. 1,257,750 $
75 11 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,229,603 38,768,965,884 Rls. 1,197,604 $
76 11 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 379,520 36,857,792,220 Rls. 1,138,560 $
77 1 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 189,406 36,534,901,269 Rls. 1,207,074 $
78 9 1395 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 441,540 36,523,989,336 Rls. 1,136,686 $
79 5 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 392,000 36,459,363,180 Rls. 1,176,000 $
80 8 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 487,360 35,590,155,840 Rls. 1,120,928 $
81 4 1395 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 377,260 34,763,279,280 Rls. 1,131,780 $
82 10 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 916,600 34,742,279,238 Rls. 1,064,823 $
83 2 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 659,356 33,986,102,305 Rls. 1,120,912 $
84 3 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 647,112 33,503,694,246 Rls. 1,100,094 $
85 11 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 851,340 33,066,166,812 Rls. 1,021,608 $
86 2 1395 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 900,700 32,769,542,580 Rls. 1,080,840 $
87 12 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 838,250 32,595,766,620 Rls. 1,005,900 $
88 6 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,980,673 30,567,069,082 Rls. 980,084 $
89 1 1395 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 334,330 30,365,188,200 Rls. 1,002,990 $
90 12 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 141,231 30,219,827,616 Rls. 932,157 $
91 2 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 325,005 29,573,128,695 Rls. 975,015 $
92 7 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 762,350 28,787,938,620 Rls. 914,820 $
93 12 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,292,513 28,173,661,913 Rls. 869,459 $
94 5 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 309,430 27,516,739,430 Rls. 888,140 $
95 8 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 699,246 26,952,559,191 Rls. 849,063 $
96 9 1395 قزوين عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 356,863 26,635,373,382 Rls. 830,315 $
97 6 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 279,610 26,195,766,370 Rls. 838,810 $
98 11 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 341,590 25,975,926,540 Rls. 802,590 $
99 6 1395 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 692,600 25,975,739,520 Rls. 831,274 $
100 8 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 607,120 25,039,889,576 Rls. 788,554 $
مجموع کل
6,750,780,822,148 ريال
مجموع کل
214,219,502 دلار