آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,143,614 60,255,775,996 Rls. 1,929,252 $
2 9 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,041,740 58,971,385,881 Rls. 1,837,566 $
3 10 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,803,820 52,509,033,126 Rls. 1,623,438 $
4 8 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,569,890 44,875,030,095 Rls. 1,412,901 $
5 7 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,529,720 43,562,566,620 Rls. 1,382,384 $
6 6 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 280,840 42,627,836,953 Rls. 1,362,073 $
7 11 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,133,735 32,841,815,374 Rls. 1,014,688 $
8 12 1395 قزوين ترکيه 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 37,188 29,800,640,000 Rls. 920,000 $
9 3 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,047,944 28,725,723,180 Rls. 943,149 $
10 5 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 190,780 28,641,209,982 Rls. 925,283 $
11 1 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 965,310 26,284,499,982 Rls. 868,779 $
12 8 1395 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 162,025 24,986,750,337 Rls. 785,821 $
13 4 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 832,760 23,052,302,865 Rls. 749,484 $
14 5 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 793,694 22,138,152,367 Rls. 714,323 $
15 4 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 141,880 21,187,153,220 Rls. 688,118 $
16 12 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 618,780 17,849,386,589 Rls. 550,937 $
17 2 1395 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 118,175 17,371,542,732 Rls. 573,148 $
18 1 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 115,510 16,966,353,555 Rls. 560,223 $
19 2 1395 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 93,550 15,178,420,884 Rls. 500,492 $
20 8 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 95,260 14,721,056,493 Rls. 462,011 $
21 2 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 98,960 14,546,986,404 Rls. 479,956 $
22 2 1395 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 532,690 14,539,727,025 Rls. 479,421 $
23 5 1395 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 94,155 14,176,730,295 Rls. 456,651 $
24 3 1395 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 94,620 13,990,238,802 Rls. 458,907 $
25 6 1395 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 91,830 13,962,060,875 Rls. 445,375 $
26 7 1395 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 90,265 13,773,153,885 Rls. 437,785 $
27 6 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 194,411 13,206,504,118 Rls. 422,689 $
28 6 1395 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 70,675 10,734,544,441 Rls. 342,773 $
29 4 1395 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 71,040 10,671,182,200 Rls. 347,017 $
30 8 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 1,150,968 9,587,770,277 Rls. 301,711 $
31 11 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 144,570 9,085,162,455 Rls. 280,681 $
32 5 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 145,564 8,835,765,383 Rls. 285,474 $
33 7 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 122,202 8,436,972,971 Rls. 267,655 $
34 5 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 129,114 7,986,237,424 Rls. 258,228 $
35 10 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 96,588 7,931,449,346 Rls. 245,161 $
36 4 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 127,149 7,804,102,154 Rls. 254,298 $
37 3 1395 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 48,220 7,642,677,120 Rls. 250,744 $
38 9 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 889,090 7,578,272,476 Rls. 236,109 $
39 4 1395 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 46,295 7,385,478,386 Rls. 240,734 $
40 2 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 121,189 7,348,645,410 Rls. 242,378 $
41 3 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 113,419 6,908,408,792 Rls. 226,838 $
42 1 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 122,164 5,930,324,540 Rls. 195,979 $
43 6 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 648,580 5,911,694,795 Rls. 189,165 $
44 2 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 121,529 5,893,989,986 Rls. 194,446 $
45 1 1395 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 828,557 5,515,421,577 Rls. 182,277 $
46 4 1395 قزوين ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 50,875 5,495,852,765 Rls. 178,061 $
47 7 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 576,200 5,266,549,073 Rls. 167,216 $
48 3 1395 قزوين ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,233,492,040 Rls. 171,710 $
49 8 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 80,033 5,080,202,148 Rls. 160,066 $
50 12 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,178 4,976,542,291 Rls. 153,565 $
51 12 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 477,020 4,792,184,272 Rls. 147,876 $
52 4 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 96,815 4,752,121,695 Rls. 154,902 $
53 3 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 96,768 4,711,126,568 Rls. 154,828 $
54 12 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 624,230 4,465,878,073 Rls. 137,839 $
55 11 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 624,140 4,300,426,445 Rls. 132,846 $
56 7 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 439,360 4,269,356,850 Rls. 135,544 $
57 8 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 428,795 4,180,563,064 Rls. 131,625 $
58 10 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 61,162 3,958,925,553 Rls. 122,327 $
59 5 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 432,110 3,638,214,188 Rls. 117,457 $
60 3 1395 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 23,385 3,457,630,662 Rls. 113,417 $
61 3 1395 قزوين ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 71,955 3,422,870,950 Rls. 112,115 $
62 10 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 308,780 3,096,769,203 Rls. 95,722 $
63 11 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 307,910 3,089,183,814 Rls. 95,453 $
64 4 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 295,475 2,790,580,720 Rls. 90,733 $
65 10 1395 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 384,410 2,710,329,176 Rls. 84,008 $
66 8 1395 قزوين ترکيه 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 65,520 2,704,508,352 Rls. 85,176 $
67 6 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 42,809 2,684,038,682 Rls. 85,618 $
68 9 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 40,850 2,624,344,260 Rls. 81,700 $
69 9 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 242,430 2,411,532,087 Rls. 75,154 $
70 4 1395 قزوين ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 48,830 2,405,561,120 Rls. 78,128 $
71 1 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 255,810 2,400,572,730 Rls. 79,302 $
72 11 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 2,394,788,000 Rls. 74,000 $
73 7 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,600 2,394,070,200 Rls. 76,220 $
74 3 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 252,820 2,387,016,215 Rls. 78,374 $
75 10 1395 قزوين ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 3,890 2,370,487,200 Rls. 73,230 $
76 9 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 2,356,530,000 Rls. 73,296 $
77 5 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,200 2,320,303,300 Rls. 74,740 $
78 6 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 2,315,238,000 Rls. 74,000 $
79 2 1395 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 337,072 2,246,795,336 Rls. 74,153 $
80 1 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 2,240,350,000 Rls. 74,000 $
81 4 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 19,500 2,213,489,850 Rls. 72,150 $
82 1 1395 قزوين ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 2,191,271,175 Rls. 72,355 $
83 2 1395 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 19,500 2,185,062,750 Rls. 72,150 $
84 9 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,296 2,087,372,160 Rls. 65,088 $
85 4 1395 قزوين ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 5,040 1,939,770,000 Rls. 63,000 $
86 6 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 188,110 1,821,484,052 Rls. 58,314 $
87 5 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 189,160 1,819,316,253 Rls. 58,641 $
88 8 1395 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,337 1,811,538,684 Rls. 56,972 $
89 12 1395 قزوين ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,400 1,554,816,000 Rls. 48,000 $
90 4 1395 قزوين ترکيه 40151910 دستكش خانگي 3,726 1,551,816,000 Rls. 50,400 $
91 8 1395 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 150,000 1,427,550,000 Rls. 45,000 $
92 12 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 21,006 1,361,482,884 Rls. 42,012 $
93 3 1395 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,004 1,280,655,888 Rls. 42,008 $
94 4 1395 قزوين ترکيه 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 22,000 1,211,364,000 Rls. 39,600 $
95 2 1395 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 127,470 1,198,177,078 Rls. 39,515 $
96 8 1395 قزوين ترکيه 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 20,000 1,139,976,000 Rls. 36,000 $
97 7 1395 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 17,907 1,130,468,910 Rls. 35,814 $
98 5 1395 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15,440 1,054,598,650 Rls. 33,970 $
99 8 1395 قزوين ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 11,148 1,033,763,172 Rls. 32,444 $
100 8 1395 قزوين ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 20,500 993,204,090 Rls. 31,365 $
مجموع کل
1,012,882,249,996 ريال
مجموع کل
32,335,721 دلار