آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 قزوين تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 294,590 25,147,181,438 Rls. 818,810 $
2 7 1395 قزوين تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 248,480 22,869,389,040 Rls. 727,699 $
3 6 1395 قزوين تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 255,050 22,775,660,710 Rls. 727,830 $
4 5 1395 قزوين تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 238,970 21,276,411,780 Rls. 687,395 $
5 12 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 858,443 20,970,350,600 Rls. 647,070 $
6 7 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 829,335 20,401,718,969 Rls. 647,943 $
7 9 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 625,140 15,737,871,141 Rls. 489,906 $
8 5 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 649,121 14,859,962,854 Rls. 479,681 $
9 6 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 612,288 14,350,962,648 Rls. 459,214 $
10 4 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 601,164 13,861,663,092 Rls. 450,870 $
11 11 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 518,654 12,666,463,330 Rls. 391,330 $
12 9 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 539,685 10,743,750,609 Rls. 334,603 $
13 8 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 410,490 9,999,324,288 Rls. 314,728 $
14 10 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 401,652 9,868,508,235 Rls. 305,010 $
15 6 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 474,505 9,185,257,874 Rls. 294,196 $
16 9 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 515,418 9,101,808,438 Rls. 283,477 $
17 10 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 553,020 8,408,006,528 Rls. 259,919 $
18 2 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 368,457 8,381,187,378 Rls. 276,342 $
19 11 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,308,870 7,062,484,276 Rls. 218,172 $
20 11 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 344,175 7,005,100,932 Rls. 216,454 $
21 3 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 286,972 6,552,904,684 Rls. 215,228 $
22 3 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 228,450 6,271,267,050 Rls. 205,605 $
23 12 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 346,328 6,172,229,847 Rls. 190,478 $
24 8 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 349,245 6,107,253,139 Rls. 192,084 $
25 12 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 223,106 5,638,359,168 Rls. 173,922 $
26 12 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 350,305 5,335,116,309 Rls. 164,644 $
27 7 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 269,235 5,250,161,261 Rls. 166,925 $
28 6 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 296,598 5,086,318,228 Rls. 163,128 $
29 3 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 297,713 4,991,972,330 Rls. 164,013 $
30 11 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 252,632 4,749,095,052 Rls. 146,730 $
31 3 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 624,590 4,661,595,896 Rls. 152,916 $
32 1 1395 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 204,286 4,637,352,690 Rls. 153,214 $
33 8 1395 قزوين تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 124,525 4,355,489,466 Rls. 136,978 $
34 1 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 295,710 4,206,883,480 Rls. 138,984 $
35 2 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 251,751 4,187,544,928 Rls. 138,193 $
36 11 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 141,270 4,113,262,638 Rls. 127,083 $
37 5 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 146,442 4,013,913,676 Rls. 129,547 $
38 2 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 230,885 3,851,970,595 Rls. 126,987 $
39 1 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 491,935 3,562,373,260 Rls. 117,688 $
40 6 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 205,434 3,533,766,895 Rls. 112,989 $
41 10 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 187,130 3,329,022,296 Rls. 102,920 $
42 3 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 220,590 3,152,644,417 Rls. 103,678 $
43 12 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 147,824 3,149,234,765 Rls. 97,184 $
44 1 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 183,000 3,045,798,545 Rls. 100,649 $
45 4 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 151,502 3,033,788,310 Rls. 98,474 $
46 5 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 145,800 3,026,651,675 Rls. 97,679 $
47 6 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 107,100 3,007,791,630 Rls. 96,390 $
48 11 1395 قزوين تركمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 15,170 2,993,670,000 Rls. 92,500 $
49 9 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 196,105 2,960,129,892 Rls. 92,170 $
50 7 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 170,969 2,956,782,265 Rls. 94,032 $
51 2 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 104,406 2,849,491,785 Rls. 93,965 $
52 9 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 125,330 2,842,012,710 Rls. 88,390 $
53 12 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 157,950 2,816,272,024 Rls. 86,873 $
54 12 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 108,450 2,783,484,847 Rls. 85,903 $
55 5 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 143,285 2,747,154,344 Rls. 88,836 $
56 3 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 144,305 2,718,510,771 Rls. 89,478 $
57 4 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 159,797 2,701,392,185 Rls. 87,889 $
58 7 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 372,560 2,603,085,028 Rls. 82,548 $
59 12 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 476,695 2,589,421,784 Rls. 79,916 $
60 5 1395 قزوين تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 74,690 2,550,626,155 Rls. 82,159 $
61 5 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 147,327 2,505,127,856 Rls. 81,028 $
62 12 1395 قزوين تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,420 2,471,946,912 Rls. 76,257 $
63 11 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 114,240 2,442,316,439 Rls. 75,456 $
64 5 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 137,336 2,338,250,842 Rls. 75,533 $
65 1 1395 قزوين تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 25,550 2,320,578,750 Rls. 76,650 $
66 2 1395 قزوين تركمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 16,200 2,302,496,000 Rls. 76,000 $
67 2 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 119,540 2,248,714,906 Rls. 74,114 $
68 12 1395 قزوين تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 100,350 2,218,518,624 Rls. 68,439 $
69 10 1395 قزوين تركمنستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 25,195 2,198,600,320 Rls. 68,026 $
70 5 1395 قزوين تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,500 2,126,608,000 Rls. 68,800 $
71 9 1395 قزوين تركمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 8,300 2,100,002,949 Rls. 65,439 $
72 10 1395 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 116,500 2,074,043,675 Rls. 64,075 $
73 2 1395 قزوين تركمنستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 110,500 2,011,520,337 Rls. 66,381 $
74 5 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 286,490 1,975,766,860 Rls. 63,788 $
75 11 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 122,625 1,866,131,286 Rls. 57,634 $
76 10 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 76,075 1,599,746,456 Rls. 49,448 $
77 1 1395 قزوين تركمنستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 88,650 1,591,828,360 Rls. 52,592 $
78 3 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 77,989 1,562,822,236 Rls. 51,203 $
79 4 1395 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 90,034 1,523,376,436 Rls. 49,519 $
80 12 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 98,870 1,506,339,104 Rls. 46,469 $
81 6 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 73,640 1,491,058,341 Rls. 47,865 $
82 2 1395 قزوين تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 15,320 1,485,868,416 Rls. 49,024 $
83 4 1395 قزوين تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,000 1,477,920,000 Rls. 48,000 $
84 7 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 67,303 1,446,687,025 Rls. 45,909 $
85 10 1395 قزوين تركمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 39,048 1,436,633,327 Rls. 44,383 $
86 12 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 69,755 1,401,320,271 Rls. 43,248 $
87 12 1395 قزوين تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 14,200 1,309,242,800 Rls. 40,400 $
88 10 1395 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 44,850 1,291,997,610 Rls. 39,915 $
89 10 1395 قزوين تركمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,610 1,170,221,248 Rls. 36,176 $
90 12 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 54,570 1,149,907,840 Rls. 35,470 $
91 11 1395 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 70,688 1,143,908,560 Rls. 35,344 $
92 4 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 56,060 1,072,774,805 Rls. 34,757 $
93 7 1395 قزوين تركمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,704 1,069,698,960 Rls. 34,056 $
94 7 1395 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 26,040 1,063,700,274 Rls. 33,852 $
95 2 1395 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 74,410 1,059,695,681 Rls. 34,973 $
96 2 1395 قزوين تركمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,040 1,048,861,440 Rls. 34,560 $
97 2 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 125,245 1,021,365,468 Rls. 33,684 $
98 9 1395 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 119,615 971,908,956 Rls. 30,292 $
99 8 1395 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 46,485 963,677,780 Rls. 30,365 $
100 10 1395 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 46,635 935,917,266 Rls. 28,914 $
مجموع کل
504,805,962,596 ريال
مجموع کل
16,057,656 دلار