آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 557,677 15,626,508,336 Rls. 490,869 $
2 3 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 526,838 12,991,967,180 Rls. 426,437 $
3 9 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 350,436 9,814,565,556 Rls. 305,802 $
4 4 1395 قزوين تاجيكستان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 54,800 7,208,227,600 Rls. 235,640 $
5 6 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 261,616 6,899,642,403 Rls. 221,033 $
6 11 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 206,400 5,801,144,787 Rls. 179,235 $
7 6 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 218,700 5,797,040,490 Rls. 186,030 $
8 11 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 167,622 4,409,568,294 Rls. 136,244 $
9 4 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 188,880 4,331,316,222 Rls. 141,192 $
10 4 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 180,351 4,314,537,490 Rls. 140,662 $
11 7 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 151,800 4,126,664,880 Rls. 131,220 $
12 2 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 176,378 4,010,649,888 Rls. 132,284 $
13 12 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 141,840 3,728,488,320 Rls. 115,020 $
14 3 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 146,085 3,348,338,890 Rls. 109,921 $
15 12 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,835 2,785,871,569 Rls. 85,977 $
16 2 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 119,999 2,727,725,704 Rls. 89,999 $
17 9 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 110,200 2,298,678,330 Rls. 71,630 $
18 5 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 97,080 2,256,380,280 Rls. 72,972 $
19 5 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 90,603 2,104,250,900 Rls. 67,952 $
20 10 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 73,320 2,074,588,848 Rls. 64,260 $
21 12 1395 قزوين تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 1,847,712,000 Rls. 57,000 $
22 7 1395 قزوين تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 1,837,083,000 Rls. 58,200 $
23 2 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 92,000 1,814,212,400 Rls. 59,800 $
24 5 1395 قزوين تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 21,767 1,684,454,772 Rls. 54,418 $
25 8 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 81,300 1,680,272,100 Rls. 52,845 $
26 6 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 79,900 1,613,672,385 Rls. 51,935 $
27 12 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 57,396 1,577,784,610 Rls. 48,695 $
28 12 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 69,361 1,460,838,006 Rls. 45,083 $
29 1 1395 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 58,644 1,331,585,325 Rls. 43,983 $
30 7 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 57,880 1,185,724,930 Rls. 37,622 $
31 11 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 42,360 1,070,491,198 Rls. 33,068 $
32 5 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,000 1,021,614,000 Rls. 33,000 $
33 8 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 21,132 1,007,647,056 Rls. 31,698 $
34 9 1395 قزوين تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,700 837,575,100 Rls. 26,100 $
35 2 1395 قزوين تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 21,081 831,111,435 Rls. 27,405 $
36 6 1395 قزوين تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 7,550 707,880,450 Rls. 22,650 $
37 5 1395 قزوين تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,600 520,094,400 Rls. 16,800 $
38 3 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 10,033 457,038,130 Rls. 15,049 $
39 6 1395 قزوين تاجيكستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 63,419 433,502,592 Rls. 13,952 $
40 4 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 8,140 373,503,900 Rls. 12,210 $
41 2 1395 قزوين تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 3,050 369,989,400 Rls. 12,200 $
42 4 1395 قزوين تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 3,000 368,148,000 Rls. 12,000 $
43 6 1395 قزوين تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 7,980 324,218,622 Rls. 10,374 $
44 10 1395 قزوين تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 6,064 315,597,750 Rls. 9,750 $
45 3 1395 قزوين تاجيكستان 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,214 294,528,240 Rls. 9,663 $
46 3 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 14,734 291,906,960 Rls. 9,577 $
47 6 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 6,160 288,777,720 Rls. 9,240 $
48 10 1395 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 9,000 261,030,600 Rls. 8,100 $
49 4 1395 قزوين تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 6,090 242,181,030 Rls. 7,917 $
50 2 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,010 182,549,235 Rls. 6,015 $
51 3 1395 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,000 182,220,000 Rls. 6,000 $
52 7 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 18,000 169,797,600 Rls. 5,400 $
53 3 1395 قزوين تاجيكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 4,000 166,427,600 Rls. 5,480 $
54 8 1395 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,700 161,935,200 Rls. 5,100 $
55 3 1395 قزوين تاجيكستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 5,980 154,370,710 Rls. 5,083 $
56 8 1395 قزوين تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,080 147,207,060 Rls. 4,620 $
57 6 1395 قزوين تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 3,000 129,699,950 Rls. 4,150 $
58 8 1395 قزوين تاجيكستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 4,136 111,608,280 Rls. 3,515 $
59 11 1395 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 2,000 97,092,000 Rls. 3,000 $
60 2 1395 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,000 90,981,000 Rls. 3,000 $
61 8 1395 قزوين تاجيكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,000 87,000,480 Rls. 2,740 $
62 10 1395 قزوين تاجيكستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 8,650 84,010,530 Rls. 2,595 $
63 4 1395 قزوين تاجيكستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,200 80,757,600 Rls. 2,640 $
64 6 1395 قزوين تاجيكستان 33051000 شامپوها 1,411 54,809,244 Rls. 1,764 $
65 6 1395 قزوين تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,100 51,567,450 Rls. 1,650 $
66 4 1395 قزوين تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,100 50,473,500 Rls. 1,650 $
67 2 1395 قزوين تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,050 41,426,385 Rls. 1,365 $
68 9 1395 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,070 26,683,128 Rls. 828 $
69 2 1395 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 720 24,036,408 Rls. 792 $
70 12 1395 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 720 20,999,736 Rls. 648 $
71 8 1395 قزوين تاجيكستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 400 3,810,240 Rls. 120 $
72 3 1395 قزوين تاجيكستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 400 3,644,400 Rls. 120 $
73 3 1395 قزوين تاجيكستان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 20 121,480 Rls. 4 $
مجموع کل
134,829,561,294 ريال
مجموع کل
4,302,992 دلار
[1]