آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 283,388 10,312,593,365 Rls. 340,065 $
2 8 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 181,998 6,949,238,610 Rls. 218,398 $
3 4 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 159,352 5,847,497,085 Rls. 191,222 $
4 11 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 100,936 3,920,375,974 Rls. 121,124 $
5 12 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 99,402 3,864,285,336 Rls. 119,283 $
6 6 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 98,644 3,688,351,500 Rls. 118,372 $
7 1 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 101,364 3,683,776,545 Rls. 121,637 $
8 7 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 80,974 3,057,033,909 Rls. 97,169 $
9 4 1395 قزوين ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 10,165 2,588,783,400 Rls. 84,420 $
10 8 1395 قزوين ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 9,520 2,521,626,912 Rls. 79,632 $
11 3 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 60,554 2,211,849,935 Rls. 72,665 $
12 2 1395 قزوين ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 12,500 2,176,753,281 Rls. 71,819 $
13 6 1395 قزوين ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 8,230 2,112,998,832 Rls. 67,536 $
14 7 1395 قزوين ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,500 2,008,992,750 Rls. 63,750 $
15 10 1395 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 40,636 1,571,436,438 Rls. 48,763 $
16 10 1395 قزوين ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 12,340 1,522,941,269 Rls. 47,042 $
17 1 1395 قزوين ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 6,000 1,066,025,491 Rls. 35,229 $
18 4 1395 قزوين ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 969,885,000 Rls. 31,500 $
19 3 1395 قزوين ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 960,120,000 Rls. 31,500 $
20 8 1395 قزوين ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,625 692,193,600 Rls. 21,800 $
21 6 1395 قزوين ايتاليا 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5,234 245,634,237 Rls. 7,851 $
22 2 1395 قزوين ايتاليا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,495 182,388,348 Rls. 6,018 $
23 10 1395 قزوين ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,010 97,393,294 Rls. 3,008 $
24 10 1395 قزوين ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 860 6,474,800 Rls. 200 $
25 6 1395 قزوين ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 36 2,815,830 Rls. 90 $
26 4 1395 قزوين ايتاليا 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 45 308,650 Rls. 10 $
27 4 1395 قزوين ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 360 162,707 Rls. 5 $
مجموع کل
62,261,937,098 ريال
مجموع کل
2,000,108 دلار
[1]