آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 891,588 24,506,890,266 Rls. 757,849 $
2 9 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 742,250 20,271,119,691 Rls. 630,910 $
3 12 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 719,865 19,814,905,305 Rls. 611,502 $
4 8 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 723,876 19,563,487,398 Rls. 615,294 $
5 3 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 730,796 18,922,764,172 Rls. 621,180 $
6 5 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 709,804 18,684,291,419 Rls. 603,330 $
7 9 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 456,145 17,579,113,260 Rls. 547,373 $
8 2 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 680,836 17,545,232,298 Rls. 578,708 $
9 7 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 649,904 17,389,558,812 Rls. 552,417 $
10 4 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 655,988 17,079,798,523 Rls. 556,740 $
11 8 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 437,497 16,690,744,546 Rls. 524,995 $
12 11 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 601,485 16,548,554,053 Rls. 511,261 $
13 5 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 434,826 16,174,363,438 Rls. 521,790 $
14 4 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 392,335 14,474,057,010 Rls. 470,801 $
15 6 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 527,820 14,013,171,112 Rls. 448,644 $
16 7 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 346,427 13,068,406,914 Rls. 415,694 $
17 3 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 321,906 11,764,011,373 Rls. 386,288 $
18 6 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,882,230 11,608,711,162 Rls. 371,930 $
19 8 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,706,780 10,859,024,362 Rls. 341,356 $
20 8 1395 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,866 10,673,389,181 Rls. 336,557 $
21 12 1395 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 59,750 10,615,358,208 Rls. 327,473 $
22 10 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 271,889 10,551,126,770 Rls. 326,265 $
23 1 1395 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 378,146 10,316,839,609 Rls. 340,939 $
24 3 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,620,490 9,875,022,644 Rls. 324,098 $
25 5 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 214,176 9,667,996,199 Rls. 312,098 $
26 6 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 209,336 9,209,062,494 Rls. 294,814 $
27 1 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 252,519 9,168,369,801 Rls. 303,022 $
28 7 1395 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 52,220 8,952,380,160 Rls. 284,320 $
29 11 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 227,114 8,820,018,821 Rls. 272,534 $
30 4 1395 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,382 8,653,213,012 Rls. 281,434 $
31 8 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 178,468 8,469,209,144 Rls. 266,889 $
32 9 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,254,740 8,053,571,874 Rls. 250,948 $
33 1 1395 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 4,350 7,953,938,825 Rls. 262,723 $
34 4 1395 قزوين افغانستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 42,420 7,799,982,355 Rls. 254,245 $
35 6 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 206,830 7,722,244,125 Rls. 248,195 $
36 7 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,203,630 7,571,559,978 Rls. 240,726 $
37 5 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,216,680 7,539,342,490 Rls. 243,336 $
38 2 1395 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 204,927 7,461,371,973 Rls. 245,913 $
39 4 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,172,530 7,183,754,294 Rls. 234,506 $
40 5 1395 قزوين افغانستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 18,700 7,053,986,988 Rls. 227,028 $
41 2 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,113,380 6,750,360,426 Rls. 222,676 $
42 7 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 160,958 6,592,853,023 Rls. 209,244 $
43 8 1395 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 356,662 6,237,087,402 Rls. 196,163 $
44 3 1395 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,617 6,051,592,944 Rls. 198,504 $
45 11 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 123,165 5,830,938,661 Rls. 180,172 $
46 8 1395 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 217,852 5,533,153,444 Rls. 174,373 $
47 5 1395 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 26,297 5,374,643,953 Rls. 173,558 $
48 9 1395 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 272,206 4,807,325,061 Rls. 149,710 $
49 11 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 735,360 4,761,115,830 Rls. 147,072 $
50 4 1395 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 63,110 4,692,421,720 Rls. 152,683 $
51 1 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 770,830 4,666,428,475 Rls. 154,157 $
52 10 1395 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 258,157 4,592,086,958 Rls. 141,986 $
53 12 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 703,925 4,561,455,469 Rls. 140,785 $
54 1 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 115,290 4,537,680,420 Rls. 149,877 $
55 7 1395 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 30,280 4,509,493,896 Rls. 143,336 $
56 9 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 107,100 4,468,976,694 Rls. 139,230 $
57 3 1395 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 59,940 4,417,321,591 Rls. 145,015 $
58 3 1395 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 260,274 4,359,568,212 Rls. 143,150 $
59 3 1395 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 174,143 4,175,798,551 Rls. 137,184 $
60 5 1395 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 242,937 4,131,179,360 Rls. 133,614 $
61 9 1395 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 18,903 4,008,295,080 Rls. 124,802 $
62 12 1395 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 224,451 4,000,672,029 Rls. 123,447 $
63 3 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 93,540 3,967,417,148 Rls. 130,262 $
64 9 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 185,100 3,950,072,751 Rls. 122,941 $
65 10 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 41,144 3,870,899,734 Rls. 119,639 $
66 6 1395 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 18,302 3,764,604,931 Rls. 120,795 $
67 6 1395 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 48,399 3,761,797,947 Rls. 120,997 $
68 10 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 88,618 3,738,849,988 Rls. 115,688 $
69 10 1395 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 577,535 3,736,411,608 Rls. 115,507 $
70 5 1395 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 33,420 3,721,922,960 Rls. 119,888 $
71 10 1395 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 167,284 3,721,421,988 Rls. 115,059 $
72 12 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 176,520 3,719,682,636 Rls. 114,828 $
73 11 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 175,000 3,681,356,250 Rls. 113,750 $
74 7 1395 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 211,614 3,658,445,859 Rls. 116,386 $
75 7 1395 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 88,895 3,641,797,764 Rls. 115,564 $
76 2 1395 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 92,400 3,640,717,080 Rls. 120,120 $
77 2 1395 قزوين افغانستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 17,075 3,627,464,225 Rls. 119,525 $
78 9 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 80,990 3,606,133,440 Rls. 112,465 $
79 12 1395 قزوين افغانستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 54,162 3,510,676,008 Rls. 108,324 $
80 12 1395 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 19,250 3,419,953,824 Rls. 105,502 $
81 3 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 165,547 3,304,754,638 Rls. 108,383 $
82 4 1395 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 62,797 3,276,652,835 Rls. 106,753 $
83 10 1395 قزوين افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 14,747 3,149,235,695 Rls. 97,334 $
84 8 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 72,588 2,994,897,630 Rls. 94,362 $
85 3 1395 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 57,601 2,982,335,667 Rls. 97,923 $
86 5 1395 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,326 2,977,495,488 Rls. 96,192 $
87 2 1395 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 170,328 2,838,652,283 Rls. 93,680 $
88 2 1395 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 168,742 2,815,461,110 Rls. 92,808 $
89 12 1395 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 22,730 2,799,996,832 Rls. 86,377 $
90 3 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 69,960 2,769,512,460 Rls. 90,948 $
91 2 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 140,335 2,766,449,753 Rls. 91,217 $
92 5 1395 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,559 2,616,613,269 Rls. 84,419 $
93 6 1395 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 63,934 2,591,434,355 Rls. 83,113 $
94 5 1395 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 48,492 2,590,514,780 Rls. 83,474 $
95 4 1395 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 56,670 2,580,825,240 Rls. 84,057 $
96 10 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 114,972 2,579,473,037 Rls. 79,856 $
97 6 1395 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,480 2,522,308,620 Rls. 81,012 $
98 1 1395 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 127,540 2,510,311,835 Rls. 82,901 $
99 1 1395 قزوين افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 68,595 2,492,056,350 Rls. 82,314 $
100 5 1395 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 145,439 2,483,667,981 Rls. 79,991 $
مجموع کل
731,312,669,257 ريال
مجموع کل
23,331,217 دلار