آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 102,000 2,865,029,400 Rls. 91,800 $
2 6 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 395,215 2,829,698,204 Rls. 90,756 $
3 4 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 407,120 2,765,073,952 Rls. 90,002 $
4 7 1395 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 131,870 2,571,055,665 Rls. 81,760 $
5 8 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 151,110 2,544,755,310 Rls. 80,050 $
6 6 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 99,245 2,428,589,126 Rls. 77,606 $
7 3 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 277,945 2,172,252,660 Rls. 71,332 $
8 6 1395 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 56,820 1,867,142,277 Rls. 59,661 $
9 3 1395 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 57,960 1,856,059,569 Rls. 60,858 $
10 12 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 160,000 1,815,252,800 Rls. 56,000 $
11 12 1395 قزوين ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 18,250 1,774,283,250 Rls. 54,750 $
12 5 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 237,140 1,678,077,148 Rls. 54,204 $
13 2 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 211,155 1,671,362,280 Rls. 55,128 $
14 10 1395 قزوين ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,000 1,618,450,000 Rls. 50,000 $
15 4 1395 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 55,200 1,528,944,120 Rls. 49,680 $
16 7 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 194,135 1,394,099,508 Rls. 44,196 $
17 12 1395 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,355 1,313,496,320 Rls. 40,520 $
18 12 1395 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 44,400 1,295,246,160 Rls. 39,960 $
19 3 1395 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 45,840 1,255,021,560 Rls. 41,256 $
20 11 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 40,890 1,187,342,473 Rls. 36,679 $
21 4 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 479,800 1,174,921,760 Rls. 38,384 $
22 11 1395 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 39,216 1,142,486,136 Rls. 35,294 $
23 5 1395 قزوين ارمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 17,680 1,094,533,440 Rls. 35,360 $
24 5 1395 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 36,000 1,003,039,200 Rls. 32,400 $
25 9 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 130,200 932,274,816 Rls. 29,072 $
26 2 1395 قزوين ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 20,900 918,514,245 Rls. 30,305 $
27 1 1395 قزوين ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 20,900 917,029,300 Rls. 30,305 $
28 8 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 43,750 904,509,489 Rls. 28,437 $
29 11 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 109,580 842,151,728 Rls. 26,012 $
30 5 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 34,484 800,666,754 Rls. 25,863 $
31 9 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 29,940 784,178,415 Rls. 24,435 $
32 2 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 320,270 776,835,267 Rls. 25,621 $
33 4 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 38,280 767,227,305 Rls. 24,882 $
34 6 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 280,000 698,556,800 Rls. 22,400 $
35 12 1395 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 20,362 692,895,680 Rls. 21,380 $
36 11 1395 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 45,275 688,694,835 Rls. 21,279 $
37 6 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 30,930 656,944,748 Rls. 21,004 $
38 6 1395 قزوين ارمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 10,260 641,311,560 Rls. 20,520 $
39 7 1395 قزوين ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,120 617,394,960 Rls. 19,656 $
40 12 1395 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 551,072,000 Rls. 17,000 $
41 10 1395 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 550,358,000 Rls. 17,000 $
42 12 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,518 547,289,416 Rls. 16,888 $
43 7 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,080 542,034,180 Rls. 17,172 $
44 8 1395 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 541,671,000 Rls. 17,000 $
45 5 1395 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 526,218,000 Rls. 17,000 $
46 4 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,500 519,581,250 Rls. 16,875 $
47 3 1395 قزوين ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 518,262,000 Rls. 17,000 $
48 5 1395 قزوين ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 12,600 507,092,040 Rls. 16,380 $
49 5 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 200,000 495,872,000 Rls. 16,000 $
50 3 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,330 487,635,942 Rls. 15,997 $
51 12 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 19,930 419,800,278 Rls. 12,954 $
52 5 1395 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 16,964 419,046,870 Rls. 13,557 $
53 2 1395 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 17,820 405,614,385 Rls. 13,365 $
54 12 1395 قزوين ارمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 4,010 389,856,210 Rls. 12,030 $
55 6 1395 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 22,606 388,568,549 Rls. 12,433 $
56 10 1395 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 14,985 387,787,824 Rls. 11,988 $
57 9 1395 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 14,985 384,059,556 Rls. 11,988 $
58 3 1395 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,520 368,941,572 Rls. 12,102 $
59 9 1395 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 23,805 359,034,108 Rls. 11,188 $
60 8 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 140,000 356,476,800 Rls. 11,200 $
61 1 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 16,220 339,836,875 Rls. 11,225 $
62 3 1395 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 13,737 334,524,610 Rls. 10,990 $
63 7 1395 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 21,760 321,751,647 Rls. 10,227 $
64 5 1395 قزوين ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 34,085 316,560,588 Rls. 10,226 $
65 10 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 42,135 308,211,744 Rls. 9,528 $
66 9 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 120,000 308,025,600 Rls. 9,600 $
67 2 1395 قزوين ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 17,904 298,452,723 Rls. 9,847 $
68 1 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 120,000 290,704,000 Rls. 9,600 $
69 6 1395 قزوين ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 10,980 272,927,664 Rls. 8,784 $
70 12 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 42,550 261,791,616 Rls. 8,076 $
71 4 1395 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 14,904 251,151,540 Rls. 8,197 $
72 5 1395 قزوين ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 40,330 250,408,970 Rls. 8,066 $
73 8 1395 قزوين ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,000 245,345,100 Rls. 7,700 $
74 9 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,200 208,338,480 Rls. 6,480 $
75 7 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 80,000 202,016,000 Rls. 6,400 $
76 7 1395 قزوين ارمنستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 80,000 201,862,400 Rls. 6,400 $
77 3 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 80,000 195,091,200 Rls. 6,400 $
78 7 1395 قزوين ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 5,063 190,815,750 Rls. 6,075 $
79 12 1395 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 26,670 172,841,808 Rls. 5,334 $
80 12 1395 قزوين ارمنستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 22,105 170,897,152 Rls. 5,272 $
81 6 1395 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 10,075 156,504,627 Rls. 5,037 $
82 4 1395 قزوين ارمنستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 8,000 142,350,560 Rls. 4,640 $
83 2 1395 قزوين ارمنستان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 850 124,189,065 Rls. 4,095 $
84 10 1395 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 6,698 108,333,452 Rls. 3,349 $
85 12 1395 قزوين ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,300 104,464,048 Rls. 3,224 $
86 10 1395 قزوين ارمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,730 104,454,763 Rls. 3,227 $
87 10 1395 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 40,000 103,424,000 Rls. 3,200 $
88 9 1395 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 6,410 102,678,585 Rls. 3,205 $
89 12 1395 قزوين ارمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,240 102,369,728 Rls. 3,158 $
90 3 1395 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 6,718 102,244,601 Rls. 3,359 $
91 11 1395 قزوين ارمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 21,232 101,054,859 Rls. 3,121 $
92 3 1395 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,600 98,622,360 Rls. 3,240 $
93 5 1395 قزوين ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,185 92,657,294 Rls. 2,993 $
94 11 1395 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,830 89,560,314 Rls. 2,766 $
95 10 1395 قزوين ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 13,510 87,474,548 Rls. 2,702 $
96 7 1395 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,600 85,573,920 Rls. 2,720 $
97 6 1395 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,480 83,939,960 Rls. 2,696 $
98 4 1395 قزوين ارمنستان 32072010 لعابکها 2,550 83,143,620 Rls. 2,718 $
99 5 1395 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,320 82,703,880 Rls. 2,664 $
100 8 1395 قزوين ارمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,000 82,206,540 Rls. 2,580 $
مجموع کل
71,331,176,391 ريال
مجموع کل
2,275,045 دلار