آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 قزوين آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 16,017 19,405,028,000 Rls. 598,625 $
2 9 1395 قزوين آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 15,733 19,124,687,940 Rls. 596,342 $
3 10 1395 قزوين آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 15,539,520,000 Rls. 480,000 $
4 8 1395 قزوين آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 15,377,760,000 Rls. 480,000 $
5 11 1395 قزوين آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,049,078,400 Rls. 403,200 $
6 2 1395 قزوين آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 11,645,568,000 Rls. 384,000 $
7 10 1395 قزوين آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,483,425,280 Rls. 355,304 $
8 12 1395 قزوين آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,481,747,200 Rls. 354,200 $
9 10 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 217,500 11,263,740,000 Rls. 348,000 $
10 11 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 164,000 8,492,791,600 Rls. 262,400 $
11 7 1395 قزوين آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 7,248,910,000 Rls. 230,000 $
12 5 1395 قزوين آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 7,120,340,000 Rls. 230,000 $
13 4 1395 قزوين آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 289,720 3,376,373,760 Rls. 110,592 $
14 7 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,000 3,154,037,250 Rls. 100,250 $
15 12 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,750 2,215,952,800 Rls. 68,400 $
16 6 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,500 2,117,180,000 Rls. 68,000 $
17 5 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,500 2,111,060,000 Rls. 68,000 $
18 12 1395 قزوين آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 121,260 1,492,623,360 Rls. 46,080 $
19 8 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,250 1,083,342,000 Rls. 34,000 $
20 4 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,250 983,821,875 Rls. 31,875 $
21 1 1395 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,250,000 Rls. 30,000 $
22 10 1395 قزوين آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 20,000 738,013,200 Rls. 22,800 $
23 11 1395 قزوين آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 20,000 737,899,200 Rls. 22,800 $
24 5 1395 قزوين آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 20,000 705,842,400 Rls. 22,800 $
25 10 1395 قزوين آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,800 576,257,200 Rls. 17,800 $
26 6 1395 قزوين آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 10,000 354,939,000 Rls. 11,400 $
27 11 1395 قزوين آلمان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,500 339,801,000 Rls. 10,500 $
28 8 1395 قزوين آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,000 291,833,856 Rls. 9,216 $
29 12 1395 قزوين آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,460 123,180,800 Rls. 3,800 $
30 10 1395 قزوين آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,700 119,783,800 Rls. 3,700 $
مجموع کل
172,662,787,921 ريال
مجموع کل
5,404,084 دلار
[1]