آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 689,835 3,780,226,600 Rls. 119,288 $
2 12 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 156,434 3,359,105,213 Rls. 103,658 $
3 12 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,638,662,400 Rls. 81,400 $
4 2 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 130,870 2,637,162,106 Rls. 87,009 $
5 11 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,634,429,600 Rls. 81,400 $
6 3 1395 قزوين آذربايجان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 17,180 2,618,232,000 Rls. 85,900 $
7 3 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 400,624 2,616,975,396 Rls. 85,956 $
8 8 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,577,612,400 Rls. 81,400 $
9 6 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,551,808,600 Rls. 81,400 $
10 5 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,529,179,400 Rls. 81,400 $
11 4 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,512,411,000 Rls. 81,400 $
12 3 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,485,142,000 Rls. 81,400 $
13 2 1395 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,470,408,600 Rls. 81,400 $
14 8 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 111,940 2,314,387,426 Rls. 72,761 $
15 9 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 50,518 2,109,450,312 Rls. 65,672 $
16 5 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 49,328 1,987,881,385 Rls. 64,125 $
17 4 1395 قزوين آذربايجان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 24,000 1,840,740,000 Rls. 60,000 $
18 10 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,690 1,760,044,462 Rls. 54,398 $
19 11 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,520 1,757,175,667 Rls. 54,288 $
20 9 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,560 1,746,892,992 Rls. 54,314 $
21 6 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,520 1,699,634,638 Rls. 54,288 $
22 4 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,850 1,675,850,455 Rls. 54,502 $
23 3 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,710 1,654,567,934 Rls. 54,411 $
24 4 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 305,740 1,636,093,080 Rls. 53,444 $
25 1 1395 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 44,000 1,598,388,000 Rls. 52,800 $
26 5 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 217,090 1,595,474,086 Rls. 51,487 $
27 6 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 256,710 1,279,242,204 Rls. 40,948 $
28 7 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 55,820 1,142,512,111 Rls. 36,283 $
29 11 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 25,149 1,058,010,866 Rls. 32,693 $
30 12 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 25,019 1,054,297,984 Rls. 32,524 $
31 7 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 25,289 1,034,280,375 Rls. 32,875 $
32 4 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 24,399 968,350,540 Rls. 31,718 $
33 6 1395 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 39,456 926,755,560 Rls. 29,592 $
34 2 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 22,930 904,017,543 Rls. 29,809 $
35 6 1395 قزوين آذربايجان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 23,000 865,232,400 Rls. 27,600 $
36 6 1395 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 857,559,600 Rls. 27,600 $
37 4 1395 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 846,740,400 Rls. 27,600 $
38 3 1395 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 841,248,000 Rls. 27,600 $
39 2 1395 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 837,025,200 Rls. 27,600 $
40 2 1395 قزوين آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 20,400 649,604,340 Rls. 21,420 $
41 9 1395 قزوين آذربايجان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 10,037 645,399,174 Rls. 20,074 $
42 8 1395 قزوين آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,758 644,652,378 Rls. 20,274 $
43 1 1395 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 13,391 608,103,650 Rls. 20,086 $
44 7 1395 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 96,260 606,723,996 Rls. 19,252 $
45 12 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 62,010 602,750,346 Rls. 18,603 $
46 3 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 14,589 578,097,876 Rls. 18,964 $
47 9 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 59,255 570,467,424 Rls. 17,777 $
48 5 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 28,000 565,492,200 Rls. 18,200 $
49 1 1395 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 28,000 551,187,000 Rls. 18,200 $
50 7 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 72,575 498,092,040 Rls. 15,824 $
51 11 1395 قزوين آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 14,640 497,729,988 Rls. 15,372 $
52 5 1395 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 13,000 482,196,000 Rls. 15,600 $
53 10 1395 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,872 481,697,280 Rls. 14,904 $
54 5 1395 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,872 460,682,640 Rls. 14,904 $
55 5 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 49,490 459,600,858 Rls. 14,847 $
56 4 1395 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 72,200 443,474,080 Rls. 14,440 $
57 2 1395 قزوين آذربايجان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 7,042 425,780,832 Rls. 14,048 $
58 1 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 43,614 409,352,585 Rls. 13,519 $
59 1 1395 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 9,988 393,090,600 Rls. 12,984 $
60 8 1395 قزوين آذربايجان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 19,995 310,991,786 Rls. 9,821 $
61 8 1395 قزوين آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 9,240 308,057,904 Rls. 9,702 $
62 6 1395 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 48,040 300,899,624 Rls. 9,608 $
63 5 1395 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 47,770 296,188,418 Rls. 9,554 $
64 2 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,580 250,318,552 Rls. 8,248 $
65 8 1395 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 9,720 231,472,080 Rls. 7,290 $
66 6 1395 قزوين آذربايجان 28421010 ---زئوليت 28,240 229,459,526 Rls. 7,342 $
67 9 1395 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 20,740 225,503,457 Rls. 7,027 $
68 6 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 23,500 220,333,650 Rls. 7,050 $
69 3 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22,660 207,542,940 Rls. 6,798 $
70 4 1395 قزوين آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,670 184,586,050 Rls. 5,995 $
71 4 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 17,910 165,837,645 Rls. 5,373 $
72 7 1395 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 16,965 160,136,490 Rls. 5,090 $
73 5 1395 قزوين آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 22,015 136,691,135 Rls. 4,403 $
74 2 1395 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 18,564 123,728,864 Rls. 4,084 $
75 11 1395 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,320 104,907,960 Rls. 3,240 $
76 5 1395 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 24,600 90,397,360 Rls. 2,920 $
77 11 1395 قزوين آذربايجان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,000 72,852,750 Rls. 2,250 $
78 8 1395 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 23,430 44,767,515 Rls. 1,405 $
79 3 1395 قزوين آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 468 35,661,600 Rls. 1,170 $
مجموع کل
85,677,719,128 ريال
مجموع کل
2,741,605 دلار
[1]