آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 64,662 8,010,707,644 Rls. 258,648 $
2 1 1395 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 60,942 7,378,798,260 Rls. 243,768 $
3 1 1395 فريدون كنار عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,365 5,389,154,700 Rls. 178,095 $
4 9 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 30,426 3,901,935,840 Rls. 121,704 $
5 3 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 128,603 3,309,353,296 Rls. 108,710 $
6 12 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 22,183 2,875,537,924 Rls. 88,732 $
7 7 1395 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 22,671 2,862,440,460 Rls. 90,684 $
8 11 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,913 2,836,856,980 Rls. 87,652 $
9 12 1395 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 21,589 2,799,316,096 Rls. 86,356 $
10 10 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,931 2,698,089,624 Rls. 83,724 $
11 10 1395 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 20,817 2,695,301,892 Rls. 83,268 $
12 3 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,281 2,476,715,720 Rls. 81,124 $
13 12 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 101,820 2,359,560,214 Rls. 72,822 $
14 2 1395 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 18,850 2,288,314,600 Rls. 75,400 $
15 6 1395 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 18,013 2,258,758,148 Rls. 72,052 $
16 6 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 16,420 2,054,930,160 Rls. 65,680 $
17 2 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,644 1,897,049,104 Rls. 62,576 $
18 4 1395 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 14,783 1,820,674,280 Rls. 59,132 $
19 7 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 55,580 1,223,298,864 Rls. 38,834 $
20 2 1395 فريدون كنار عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 20,000 1,213,080,000 Rls. 40,000 $
21 5 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 43,746 1,155,961,671 Rls. 37,398 $
22 11 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,924 1,134,131,652 Rls. 35,043 $
23 7 1395 فريدون كنار عراق 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 16,250 1,071,866,250 Rls. 34,125 $
24 8 1395 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 41,876 866,522,310 Rls. 27,281 $
25 8 1395 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 3,267 778,723,157 Rls. 24,490 $
26 2 1395 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,401 762,635,058 Rls. 25,162 $
27 6 1395 فريدون كنار عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 41,520 745,652,115 Rls. 23,949 $
28 4 1395 فريدون كنار عراق 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 10,800 700,018,200 Rls. 22,680 $
29 5 1395 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,541 696,742,935 Rls. 22,443 $
30 12 1395 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,301 668,301,691 Rls. 20,622 $
31 7 1395 فريدون كنار عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,790 640,860,570 Rls. 20,370 $
32 10 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,390 623,135,619 Rls. 19,251 $
33 4 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,600 594,669,600 Rls. 19,440 $
34 9 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,360 587,125,494 Rls. 18,219 $
35 8 1395 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,614 522,879,235 Rls. 16,468 $
36 2 1395 فريدون كنار عراق 21069020 ا مولسيفاير 8,000 485,584,000 Rls. 16,000 $
37 7 1395 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,200 454,536,000 Rls. 14,400 $
38 9 1395 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 20,796 430,436,583 Rls. 13,413 $
39 7 1395 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 20,950 429,410,260 Rls. 13,604 $
40 1 1395 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,200 314,964,000 Rls. 10,400 $
41 11 1395 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,800 181,395,200 Rls. 5,600 $
42 10 1395 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 8,900 178,341,760 Rls. 5,518 $
43 10 1395 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,033 164,630,531 Rls. 5,085 $
44 4 1395 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,800 110,844,000 Rls. 3,600 $
45 2 1395 فريدون كنار عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,120 86,858,838 Rls. 2,862 $
46 6 1395 فريدون كنار عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 145 13,609,845 Rls. 435 $
مجموع کل
76,749,710,380 ريال
مجموع کل
2,456,819 دلار
[1]