آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (فرودگاه لامرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 39,200,000 41,316,603,000 Rls. 1,365,300 $
2 8 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,000,000 41,202,595,000 Rls. 1,297,500 $
3 3 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,500,000 40,385,610,000 Rls. 1,327,500 $
4 10 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,500,000 39,058,985,000 Rls. 1,207,500 $
5 9 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,500,000 39,040,005,000 Rls. 1,212,315 $
6 6 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,000,000 35,011,865,000 Rls. 1,120,000 $
7 5 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,500,000 31,964,135,000 Rls. 1,032,500 $
8 2 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,000,000 20,139,525,000 Rls. 665,000 $
9 11 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,000,000 17,155,270,000 Rls. 530,000 $
10 7 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,500,000 8,245,125,000 Rls. 262,500 $
11 4 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 6,927,750,000 Rls. 225,000 $
12 12 1395 فرودگاه لامرد كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 5,668,600,000 Rls. 175,000 $
مجموع کل
326,116,068,000 ريال
مجموع کل
10,420,115 دلار
[1]