آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,100 11,597,435,700 Rls. 357,821 $
2 9 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,000 11,204,241,000 Rls. 348,500 $
3 11 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 39,900 10,976,399,350 Rls. 339,150 $
4 3 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,500 10,745,347,250 Rls. 352,750 $
5 2 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,020 10,573,843,090 Rls. 348,670 $
6 2 1395 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,010 9,516,280,455 Rls. 313,665 $
7 7 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,685,462,500 Rls. 212,500 $
8 8 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 6,190,703,000 Rls. 195,500 $
9 5 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,000 4,749,885,000 Rls. 153,000 $
10 4 1395 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 4,449,155,000 Rls. 144,500 $
11 11 1395 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,670,112,500 Rls. 82,500 $
12 9 1395 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,760 2,523,925,800 Rls. 78,540 $
13 12 1395 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,000 2,139,456,000 Rls. 66,000 $
14 9 1395 فرودگاه لار قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,095,980 2,108,044,290 Rls. 65,758 $
15 2 1395 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,000 2,000,394,000 Rls. 66,000 $
16 5 1395 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,024,485,000 Rls. 33,000 $
17 4 1395 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,016,070,000 Rls. 33,000 $
18 6 1395 فرودگاه لار قطر 25202000 ک گچ 1,500,000 934,050,000 Rls. 30,000 $
19 3 1395 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 502,243,500 Rls. 16,500 $
20 8 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 575 457,032,750 Rls. 14,375 $
21 12 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 405 328,070,250 Rls. 10,123 $
22 3 1395 فرودگاه لار قطر 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 500 304,390,000 Rls. 10,000 $
23 4 1395 فرودگاه لار قطر 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 277,110,000 Rls. 9,000 $
24 8 1395 فرودگاه لار قطر 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 2,500 238,477,500 Rls. 7,500 $
25 3 1395 فرودگاه لار قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,741 204,945,787 Rls. 6,733 $
26 5 1395 فرودگاه لار قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,050 190,926,750 Rls. 6,150 $
27 8 1395 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 581 166,266,513 Rls. 5,229 $
28 11 1395 فرودگاه لار قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 500 157,132,075 Rls. 4,855 $
29 12 1395 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 520 151,641,360 Rls. 4,679 $
30 8 1395 فرودگاه لار قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,200 148,809,960 Rls. 4,680 $
31 12 1395 فرودگاه لار قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 500 145,809,000 Rls. 4,499 $
32 11 1395 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 500 145,642,500 Rls. 4,500 $
33 2 1395 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 488 133,196,184 Rls. 4,392 $
34 3 1395 فرودگاه لار قطر 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 539 131,292,224 Rls. 4,312 $
35 11 1395 فرودگاه لار قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,600 122,206,464 Rls. 3,776 $
36 8 1395 فرودگاه لار قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 200 47,695,500 Rls. 1,500 $
37 3 1395 فرودگاه لار قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 800 43,832,160 Rls. 1,440 $
38 4 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 40 30,865,000 Rls. 1,000 $
39 3 1395 فرودگاه لار قطر 46021990 مصنوعات سبد وحصير بافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازساير موادگياهي غير مذكور به جز صنايع دستي كپوبافي 113 27,559,344 Rls. 904 $
40 2 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 30 22,731,750 Rls. 750 $
41 8 1395 فرودگاه لار قطر 04090000 عسل طبيعي 210 19,949,580 Rls. 630 $
42 12 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20 16,212,000 Rls. 500 $
43 9 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20 16,045,500 Rls. 500 $
44 12 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 160 15,563,520 Rls. 480 $
45 3 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20 15,185,000 Rls. 500 $
46 4 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 100 9,259,500 Rls. 300 $
47 6 1395 فرودگاه لار قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 80 9,000,864 Rls. 288 $
48 8 1395 فرودگاه لار قطر 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 60 8,549,820 Rls. 270 $
49 11 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 10 8,091,250 Rls. 250 $
50 3 1395 فرودگاه لار قطر 04090000 عسل طبيعي 80 7,315,200 Rls. 240 $
51 1 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 80 7,268,400 Rls. 240 $
52 8 1395 فرودگاه لار قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 50 7,124,850 Rls. 225 $
53 8 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 70 6,649,860 Rls. 210 $
54 12 1395 فرودگاه لار قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40 5,836,320 Rls. 180 $
55 2 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60 5,455,620 Rls. 180 $
56 2 1395 فرودگاه لار قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40 5,455,620 Rls. 180 $
57 1 1395 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 20 5,451,300 Rls. 180 $
58 6 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 50 4,687,950 Rls. 150 $
59 7 1395 فرودگاه لار قطر 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12 4,545,360 Rls. 144 $
60 4 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 120 4,444,560 Rls. 144 $
61 12 1395 فرودگاه لار قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 440 4,277,064 Rls. 132 $
62 1 1395 فرودگاه لار قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 30 4,088,475 Rls. 135 $
63 7 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5 3,945,625 Rls. 125 $
64 6 1395 فرودگاه لار قطر 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 50 3,906,625 Rls. 125 $
65 7 1395 فرودگاه لار قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 15 3,787,800 Rls. 120 $
66 1 1395 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5 3,785,625 Rls. 125 $
67 1 1395 فرودگاه لار قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 30 3,270,780 Rls. 108 $
68 8 1395 فرودگاه لار قطر 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 5 3,166,600 Rls. 100 $
69 11 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 30 2,912,850 Rls. 90 $
70 11 1395 فرودگاه لار قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20 2,912,850 Rls. 90 $
71 6 1395 فرودگاه لار قطر 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 50 2,656,505 Rls. 85 $
72 7 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 70 2,644,020 Rls. 84 $
73 1 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 72 2,604,510 Rls. 86 $
74 1 1395 فرودگاه لار قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20 2,362,230 Rls. 78 $
75 7 1395 فرودگاه لار قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40 2,261,520 Rls. 72 $
76 2 1395 فرودگاه لار قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 6 2,182,248 Rls. 72 $
77 1 1395 فرودگاه لار قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40 2,180,520 Rls. 72 $
78 6 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 50 1,875,180 Rls. 60 $
79 1 1395 فرودگاه لار قطر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 20 1,817,100 Rls. 60 $
80 1 1395 فرودگاه لار قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 1,635,390 Rls. 54 $
81 6 1395 فرودگاه لار قطر 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 50 1,562,650 Rls. 50 $
82 11 1395 فرودگاه لار قطر 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 5 1,456,425 Rls. 45 $
83 7 1395 فرودگاه لار قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10 1,420,425 Rls. 45 $
84 8 1395 فرودگاه لار قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 20 1,139,976 Rls. 36 $
85 11 1395 فرودگاه لار قطر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10 970,950 Rls. 30 $
86 9 1395 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10 962,730 Rls. 30 $
87 1 1395 فرودگاه لار قطر 08132000 آلو ,خشک کرده 15 908,550 Rls. 30 $
88 11 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 20 776,760 Rls. 24 $
89 9 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 20 770,184 Rls. 24 $
90 12 1395 فرودگاه لار قطر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 20 745,752 Rls. 23 $
91 11 1395 فرودگاه لار قطر 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20 647,300 Rls. 20 $
92 7 1395 فرودگاه لار قطر 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 20 628,200 Rls. 20 $
93 8 1395 فرودگاه لار قطر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 5 474,990 Rls. 15 $
94 3 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12 425,180 Rls. 14 $
95 12 1395 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10 389,088 Rls. 12 $
96 6 1395 فرودگاه لار قطر 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 2 187,518 Rls. 6 $
مجموع کل
105,336,998,775 ريال
مجموع کل
3,355,839 دلار
[1]