آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,000,000 32,505,900,000 Rls. 1,050,000 $
2 12 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 700 2,268,140,000 Rls. 69,989 $
3 12 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 600 1,945,440,000 Rls. 60,000 $
4 12 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 895,680 1,741,236,508 Rls. 53,738 $
5 2 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 797,260 1,450,375,551 Rls. 47,836 $
6 10 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 727,800 1,412,891,916 Rls. 43,669 $
7 3 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 714,240 1,305,007,054 Rls. 42,854 $
8 10 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 300 1,164,944,000 Rls. 36,000 $
9 9 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 590,640 1,139,518,083 Rls. 35,438 $
10 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 564,890 1,050,277,432 Rls. 33,894 $
11 8 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 545,820 1,041,659,817 Rls. 32,749 $
12 7 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 550,490 1,039,547,036 Rls. 33,030 $
13 1 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 551,350 1,001,309,105 Rls. 33,082 $
14 6 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 320 999,744,000 Rls. 32,000 $
15 6 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 393,340 736,577,472 Rls. 23,600 $
16 4 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 390,640 718,036,839 Rls. 23,439 $
17 11 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 323,050 627,317,141 Rls. 19,383 $
18 9 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 160 512,592,000 Rls. 16,000 $
19 3 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 160 487,024,000 Rls. 16,000 $
20 2 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 160 485,344,000 Rls. 16,000 $
21 12 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 198,550 386,171,808 Rls. 11,913 $
22 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 50 309,580,000 Rls. 10,000 $
23 1 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 42 137,151,450 Rls. 4,530 $
24 8 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 42 108,745,740 Rls. 3,420 $
25 3 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 300 80,483,040 Rls. 2,640 $
26 10 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 52,445,880 Rls. 1,620 $
27 6 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 90 24,608,232 Rls. 792 $
28 9 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 62123000 کرست گن حتي كشباف وقلاب باف 17 23,066,640 Rls. 720 $
29 12 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 43 12,831,192 Rls. 396 $
30 10 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9 9,281,088 Rls. 288 $
31 10 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 70 6,798,540 Rls. 210 $
32 6 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 40 6,227,000 Rls. 200 $
33 11 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 60 5,825,160 Rls. 180 $
34 2 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 43 5,220,028 Rls. 172 $
35 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 20 4,643,100 Rls. 150 $
36 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 16 3,962,624 Rls. 128 $
37 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 48 2,755,262 Rls. 89 $
38 7 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 13 1,507,680 Rls. 48 $
39 5 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 7 1,052,436 Rls. 34 $
مجموع کل
54,815,238,854 ريال
مجموع کل
1,756,231 دلار
[1]