آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,057 6,593,607,544 Rls. 203,726 $
2 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 466 3,768,498,670 Rls. 116,781 $
3 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,350 2,844,126,600 Rls. 93,800 $
4 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,490 2,770,358,400 Rls. 85,600 $
5 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 250 2,635,038,237 Rls. 82,699 $
6 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,830 2,415,388,965 Rls. 79,695 $
7 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 522 2,083,431,285 Rls. 66,105 $
8 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 774 1,903,450,920 Rls. 58,705 $
9 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,182 1,604,120,501 Rls. 49,700 $
10 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,115 1,439,262,162 Rls. 44,878 $
11 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,280 1,380,014,090 Rls. 42,640 $
12 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,450 1,314,019,000 Rls. 40,600 $
13 1 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,560 1,277,885,400 Rls. 42,240 $
14 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,400 1,248,290,400 Rls. 39,200 $
15 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 853 1,141,611,355 Rls. 36,167 $
16 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,200 1,049,081,600 Rls. 33,600 $
17 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 373 1,046,185,632 Rls. 32,579 $
18 1 1395 فرودگاه شيراز قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 16,237 982,426,414 Rls. 32,474 $
19 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,160 966,862,796 Rls. 29,828 $
20 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 720 934,185,280 Rls. 28,840 $
21 4 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,500 926,985,100 Rls. 30,250 $
22 1 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 847,280,000 Rls. 28,000 $
23 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 459 837,485,653 Rls. 25,849 $
24 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,630 833,819,250 Rls. 26,895 $
25 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,990 818,706,640 Rls. 26,845 $
26 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 603 804,438,961 Rls. 24,823 $
27 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,340 700,567,080 Rls. 21,615 $
28 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 665,525,700 Rls. 20,700 $
29 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 616,861,800 Rls. 19,400 $
30 4 1395 فرودگاه شيراز قطر 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,000 611,800,000 Rls. 20,000 $
31 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,893 586,480,827 Rls. 18,113 $
32 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,080 580,337,472 Rls. 19,136 $
33 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,420 580,002,410 Rls. 18,460 $
34 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,350 568,900,800 Rls. 17,550 $
35 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 29,973 556,812,965 Rls. 18,287 $
36 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 550 495,125,400 Rls. 15,400 $
37 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 510 441,394,800 Rls. 14,280 $
38 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 418,938,000 Rls. 13,000 $
39 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 413,497,500 Rls. 13,000 $
40 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,065 387,360,780 Rls. 12,780 $
41 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 01069090 ساير حيوا نات زنده غيرمذکور در جاي ديگر به جز براي تحقيقات (پزشكي ،آزمايشگاهي وسرم سازي ) 10 381,024,000 Rls. 12,000 $
42 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,410 371,547,018 Rls. 11,958 $
43 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,358 364,394,970 Rls. 11,973 $
44 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 267 336,067,776 Rls. 10,384 $
45 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 905 330,934,080 Rls. 10,860 $
46 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 270 330,643,200 Rls. 10,200 $
47 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 665 329,350,560 Rls. 10,640 $
48 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 4,065 317,296,786 Rls. 10,162 $
49 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 990 305,346,591 Rls. 9,603 $
50 4 1395 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 16,572 305,295,076 Rls. 9,976 $
51 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,778 294,131,958 Rls. 9,501 $
52 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 300 271,899,600 Rls. 8,400 $
53 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,467 267,444,567 Rls. 8,411 $
54 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 500 252,092,480 Rls. 8,000 $
55 4 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 488 247,921,080 Rls. 8,052 $
56 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 899 246,231,675 Rls. 8,091 $
57 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 237,424,200 Rls. 7,800 $
58 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,170 233,236,560 Rls. 7,440 $
59 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 510 212,763,330 Rls. 6,630 $
60 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 730 212,497,020 Rls. 6,570 $
61 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 774 211,106,682 Rls. 6,966 $
62 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 40 207,193,600 Rls. 6,400 $
63 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,535 199,609,818 Rls. 6,338 $
64 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,800 192,449,214 Rls. 6,004 $
65 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,083 192,074,196 Rls. 5,928 $
66 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 648 183,613,680 Rls. 5,832 $
67 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 142 176,170,527 Rls. 5,529 $
68 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 614 175,761,252 Rls. 5,526 $
69 12 1395 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 450 174,916,800 Rls. 5,400 $
70 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,885 174,825,090 Rls. 5,655 $
71 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 330 170,485,120 Rls. 5,280 $
72 4 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 198 169,590,960 Rls. 5,544 $
73 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 300 161,247,420 Rls. 4,980 $
74 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,207 161,239,061 Rls. 5,207 $
75 1 1395 فرودگاه شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 330 159,762,400 Rls. 5,280 $
76 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 350 158,158,525 Rls. 5,075 $
77 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 8,653 157,568,708 Rls. 5,192 $
78 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 128 156,765,960 Rls. 4,920 $
79 2 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,037 155,300,343 Rls. 5,122 $
80 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,406 153,808,198 Rls. 4,886 $
81 4 1395 فرودگاه شيراز قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,109 152,874,010 Rls. 4,991 $
82 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 290 150,213,920 Rls. 4,640 $
83 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,416 147,262,420 Rls. 4,560 $
84 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 1,040 147,086,010 Rls. 4,680 $
85 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,230 140,804,760 Rls. 4,350 $
86 1 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 500 136,237,500 Rls. 4,500 $
87 11 1395 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 600 135,928,800 Rls. 4,200 $
88 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 266 135,486,432 Rls. 4,256 $
89 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 595 129,659,283 Rls. 4,173 $
90 9 1395 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 441 126,997,200 Rls. 3,960 $
91 7 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,223 124,132,051 Rls. 3,941 $
92 6 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,030 119,843,955 Rls. 3,843 $
93 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,047 117,215,061 Rls. 3,852 $
94 1 1395 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,030 116,340,420 Rls. 3,843 $
95 8 1395 فرودگاه شيراز قطر 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 25 115,894,800 Rls. 3,650 $
96 5 1395 فرودگاه شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 810 112,727,538 Rls. 3,645 $
97 10 1395 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 93 111,600,600 Rls. 3,450 $
98 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 200 109,580,400 Rls. 3,600 $
99 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 220 107,310,720 Rls. 3,520 $
100 3 1395 فرودگاه شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 106,608,250 Rls. 3,500 $
مجموع کل
63,973,160,600 ريال
مجموع کل
2,023,109 دلار