آمار کل " صادرات به" کشور (اوگاندا) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 فرودگاه شيراز اوگاندا 85261000 دستگاههاي را دا ر 49,450 178,723,632,000 Rls. 5,542,047 $
2 7 1395 فرودگاه شيراز اوگاندا 85261000 دستگاههاي را دا ر 47,748 157,137,016,000 Rls. 4,996,673 $
3 11 1395 فرودگاه شيراز اوگاندا 85261000 دستگاههاي را دا ر 155 75,073,700 Rls. 2,320 $
مجموع کل
335,935,721,700 ريال
مجموع کل
10,541,040 دلار
[1]