آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 غرب تهران گرجستان 27132000 قيرنفت 885,530 14,339,286,835 Rls. 473,740 $
2 3 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 374,000 13,667,860,800 Rls. 448,800 $
3 12 1395 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 21,840 10,502,784,000 Rls. 324,000 $
4 6 1395 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 18,186 8,334,856,800 Rls. 266,400 $
5 3 1395 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 12,282 7,110,246,010 Rls. 233,590 $
6 9 1395 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 13,316 6,612,436,800 Rls. 206,400 $
7 4 1395 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 130,000 6,400,531,360 Rls. 208,000 $
8 7 1395 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,000 5,294,856,000 Rls. 168,000 $
9 6 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 140,885 5,268,774,858 Rls. 169,179 $
10 5 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 141,270 5,260,433,274 Rls. 169,524 $
11 11 1395 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,300 5,052,020,400 Rls. 156,100 $
12 7 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 68,940 4,335,946,800 Rls. 137,965 $
13 2 1395 غرب تهران گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 53,716 3,663,176,049 Rls. 120,861 $
14 7 1395 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 66,000 3,333,264,000 Rls. 105,600 $
15 5 1395 غرب تهران گرجستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 65,610 3,255,727,216 Rls. 104,976 $
16 3 1395 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 42,502 3,235,675,100 Rls. 106,254 $
17 10 1395 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,220 3,222,010,260 Rls. 99,540 $
18 5 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 421,664 3,146,638,550 Rls. 101,727 $
19 8 1395 غرب تهران گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,058,848,000 Rls. 96,000 $
20 4 1395 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,000 3,024,770,000 Rls. 98,000 $
21 7 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 71,310 2,687,816,520 Rls. 85,572 $
22 10 1395 غرب تهران گرجستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 47,440 2,456,936,576 Rls. 75,904 $
23 9 1395 غرب تهران گرجستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 46,805 2,407,724,088 Rls. 74,888 $
24 7 1395 غرب تهران گرجستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 45,010 2,271,453,584 Rls. 72,016 $
25 7 1395 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 45,215 2,268,834,780 Rls. 72,118 $
26 5 1395 غرب تهران گرجستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 44,000 2,179,161,600 Rls. 70,400 $
27 12 1395 غرب تهران گرجستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,600 2,138,862,000 Rls. 66,000 $
28 7 1395 غرب تهران گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,300 2,118,455,400 Rls. 67,114 $
29 6 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 312,629 2,073,452,064 Rls. 66,272 $
30 3 1395 غرب تهران گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 19,900 1,819,656,000 Rls. 59,700 $
31 4 1395 غرب تهران گرجستان 69091100 ا شياءسرا ميکي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 9,124 1,814,399,025 Rls. 58,785 $
32 2 1395 غرب تهران گرجستان 27132000 قيرنفت 109,500 1,774,800,272 Rls. 58,582 $
33 5 1395 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,130 1,710,095,750 Rls. 55,406 $
34 8 1395 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,124 1,682,685,030 Rls. 52,810 $
35 4 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 209,899 1,668,357,348 Rls. 54,440 $
36 9 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 232,129 1,645,955,772 Rls. 51,252 $
37 4 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,619,851,200 Rls. 52,800 $
38 7 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 244,774 1,605,648,420 Rls. 50,868 $
39 1 1395 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,100 1,597,006,250 Rls. 52,750 $
40 5 1395 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 30,260 1,578,516,619 Rls. 50,846 $
41 11 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,920 1,549,011,360 Rls. 47,840 $
42 3 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 235,932 1,545,634,564 Rls. 50,798 $
43 9 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,537,776,000 Rls. 48,000 $
44 8 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,519,968,000 Rls. 48,000 $
45 6 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,504,752,000 Rls. 48,000 $
46 1 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,993 1,437,518,740 Rls. 47,483 $
47 5 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 22,000 1,361,976,000 Rls. 44,000 $
48 11 1395 غرب تهران گرجستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 5,000 1,294,600,000 Rls. 40,000 $
49 9 1395 غرب تهران گرجستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 21,703 1,270,964,055 Rls. 39,605 $
50 6 1395 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,800 1,193,769,920 Rls. 38,080 $
51 8 1395 غرب تهران گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,470 1,158,916,248 Rls. 36,499 $
52 5 1395 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,500 1,067,948,000 Rls. 34,400 $
53 9 1395 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,000 1,028,832,000 Rls. 32,000 $
54 6 1395 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,823 1,004,954,893 Rls. 32,057 $
55 11 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 142,490 999,042,820 Rls. 30,868 $
56 6 1395 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,260 986,746,905 Rls. 31,695 $
57 8 1395 غرب تهران گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 6,142 983,856,270 Rls. 30,710 $
58 12 1395 غرب تهران گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,160 939,804,672 Rls. 28,992 $
59 4 1395 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,150 925,059,000 Rls. 30,300 $
60 5 1395 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 34,200 919,333,800 Rls. 29,700 $
61 8 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 23,785 914,400,054 Rls. 28,542 $
62 4 1395 غرب تهران گرجستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 44,840 905,280,460 Rls. 29,594 $
63 10 1395 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17,940 898,401,595 Rls. 27,755 $
64 9 1395 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 23,160 891,289,440 Rls. 27,792 $
65 12 1395 غرب تهران گرجستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 17,500 850,683,750 Rls. 26,250 $
66 4 1395 غرب تهران گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 68,120 838,965,920 Rls. 27,248 $
67 9 1395 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,655 798,052,122 Rls. 24,822 $
68 11 1395 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,730 796,169,924 Rls. 24,602 $
69 2 1395 غرب تهران گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,329 789,711,329 Rls. 26,021 $
70 3 1395 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 14,060 782,269,200 Rls. 25,665 $
71 2 1395 غرب تهران گرجستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,780 690,439,020 Rls. 22,780 $
72 9 1395 غرب تهران گرجستان 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 13,500 690,121,215 Rls. 21,465 $
73 9 1395 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 29,510 679,992,465 Rls. 21,215 $
74 11 1395 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 29,020 662,061,796 Rls. 20,458 $
75 10 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 94,582 659,939,172 Rls. 20,388 $
76 12 1395 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 94,572 652,936,236 Rls. 20,148 $
77 2 1395 غرب تهران گرجستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 2,460 642,063,444 Rls. 21,156 $
78 9 1395 غرب تهران گرجستان 84281010 آسانسور 15,000 624,721,500 Rls. 19,500 $
79 4 1395 غرب تهران گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,540 601,921,980 Rls. 19,620 $
80 4 1395 غرب تهران گرجستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,625 599,250,375 Rls. 19,463 $
81 6 1395 غرب تهران گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,069 595,411,557 Rls. 18,993 $
82 12 1395 غرب تهران گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,800 563,881,800 Rls. 17,400 $
83 12 1395 غرب تهران گرجستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,200 544,353,600 Rls. 16,800 $
84 2 1395 غرب تهران گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 17,559 532,496,630 Rls. 17,559 $
85 6 1395 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 23,240 527,903,324 Rls. 16,916 $
86 10 1395 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,740 497,912,120 Rls. 15,380 $
87 11 1395 غرب تهران گرجستان 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 2,944 489,902,532 Rls. 15,137 $
88 11 1395 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 5,100 477,383,750 Rls. 14,750 $
89 8 1395 غرب تهران گرجستان 10011100 بذر گندم دروم 3,310 449,485,600 Rls. 14,240 $
90 8 1395 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 19,380 439,858,275 Rls. 13,935 $
91 6 1395 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 24,000 436,378,080 Rls. 13,920 $
92 4 1395 غرب تهران گرجستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 21,550 434,228,190 Rls. 14,223 $
93 5 1395 غرب تهران گرجستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 2,000 419,426,700 Rls. 13,550 $
94 11 1395 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,150 418,155,800 Rls. 12,920 $
95 3 1395 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,101 416,996,880 Rls. 13,681 $
96 2 1395 غرب تهران گرجستان 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 5,186 393,444,436 Rls. 12,964 $
97 9 1395 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 13,500 389,905,650 Rls. 12,150 $
98 10 1395 غرب تهران گرجستان 84281010 آسانسور 4,650 388,488,000 Rls. 12,000 $
99 9 1395 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,065 386,507,640 Rls. 12,052 $
100 2 1395 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 17,080 369,408,028 Rls. 12,172 $
مجموع کل
205,610,476,246 ريال
مجموع کل
6,577,432 دلار