آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,125 21,159,945,092 Rls. 654,691 $
2 7 1395 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 21,200 13,572,285,658 Rls. 431,114 $
3 5 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,090 12,697,236,594 Rls. 409,620 $
4 4 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,000 12,148,528,130 Rls. 397,921 $
5 12 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,400 11,868,328,758 Rls. 366,190 $
6 6 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,350 7,684,425,134 Rls. 245,878 $
7 8 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,320 4,760,459,652 Rls. 149,404 $
8 2 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,370 3,880,878,375 Rls. 127,875 $
9 3 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,000 3,516,925,932 Rls. 115,362 $
10 11 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,480 3,042,266,082 Rls. 93,958 $
11 6 1395 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,500 2,299,720,752 Rls. 73,584 $
12 1 1395 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,098 2,128,271,950 Rls. 70,298 $
13 10 1395 غرب تهران ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,450 692,797,116 Rls. 21,417 $
14 5 1395 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 91 166,628,798 Rls. 5,380 $
15 5 1395 غرب تهران ژاپن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,700 79,164,750 Rls. 2,550 $
16 12 1395 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 120 68,540,805 Rls. 2,115 $
17 5 1395 غرب تهران ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 40 37,254,000 Rls. 1,200 $
18 5 1395 غرب تهران ژاپن 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 100 21,731,500 Rls. 700 $
19 5 1395 غرب تهران ژاپن 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 95 20,644,925 Rls. 665 $
20 10 1395 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15 11,266,152 Rls. 348 $
21 7 1395 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 390 4,719,150 Rls. 150 $
22 2 1395 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9 4,400,605 Rls. 145 $
23 5 1395 غرب تهران ژاپن 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 100 3,104,500 Rls. 100 $
مجموع کل
99,869,524,410 ريال
مجموع کل
3,170,665 دلار
[1]