آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 غرب تهران چين 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 51,200 38,293,174,380 Rls. 1,183,020 $
2 9 1395 غرب تهران چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 71,700 10,336,738,050 Rls. 322,650 $
3 9 1395 غرب تهران چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,300 5,135,843,640 Rls. 160,040 $
4 11 1395 غرب تهران چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 14,320 4,382,868,300 Rls. 135,420 $
5 3 1395 غرب تهران چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 34,700 2,966,966,460 Rls. 97,182 $
6 11 1395 غرب تهران چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 2,000 2,735,230,880 Rls. 84,512 $
7 5 1395 غرب تهران چين 85437020 ---لامپ LED 1,733 1,327,873,536 Rls. 42,959 $
8 8 1395 غرب تهران چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 670 895,660,416 Rls. 28,208 $
9 3 1395 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,450 760,564,728 Rls. 24,948 $
10 11 1395 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,000 712,338,000 Rls. 22,000 $
11 8 1395 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,120 702,354,240 Rls. 22,120 $
12 9 1395 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 43,500 671,312,880 Rls. 20,880 $
13 4 1395 غرب تهران چين 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 8,358 652,971,720 Rls. 21,324 $
14 1 1395 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,080 638,197,000 Rls. 21,080 $
15 3 1395 غرب تهران چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,000 594,360,000 Rls. 19,500 $
16 8 1395 غرب تهران چين 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 19,160 533,099,853 Rls. 16,731 $
17 10 1395 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 13,400 433,088,000 Rls. 13,400 $
18 12 1395 غرب تهران چين 79031000 گرد روي 6,000 400,948,176 Rls. 12,378 $
19 11 1395 غرب تهران چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 22,800 354,355,776 Rls. 10,944 $
20 7 1395 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 22,500 340,902,000 Rls. 10,800 $
21 5 1395 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 22,900 339,762,720 Rls. 10,992 $
22 4 1395 غرب تهران چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,074 299,109,020 Rls. 9,778 $
23 2 1395 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 20,500 298,634,160 Rls. 9,840 $
24 9 1395 غرب تهران چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,725 286,410,780 Rls. 8,940 $
25 4 1395 غرب تهران چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,000 274,770,000 Rls. 9,000 $
26 11 1395 غرب تهران چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,800 170,353,568 Rls. 5,264 $
27 7 1395 غرب تهران چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,400 165,939,030 Rls. 5,283 $
28 9 1395 غرب تهران چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 140 23,105,520 Rls. 720 $
29 6 1395 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 500 15,878,850 Rls. 510 $
مجموع کل
74,742,811,683 ريال
مجموع کل
2,330,423 دلار
[1]