آمار کل " صادرات به" کشور (پرتغال) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران پرتغال 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 48,350 42,265,442,160 Rls. 1,305,940 $
2 3 1395 غرب تهران پرتغال 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 49,390 29,048,684,400 Rls. 951,480 $
مجموع کل
71,314,126,560 ريال
مجموع کل
2,257,420 دلار
[1]