آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78,470 159,548,610,773 Rls. 4,929,011 $
2 8 1395 غرب تهران پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 202,400 157,638,079,080 Rls. 4,957,640 $
3 2 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 96,350 156,495,193,560 Rls. 5,161,392 $
4 5 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 47,425 85,732,095,154 Rls. 2,763,936 $
5 5 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,465,526 80,303,133,080 Rls. 2,592,003 $
6 7 1395 غرب تهران پاكستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 52,376 67,460,908,563 Rls. 2,146,675 $
7 2 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 1,355,430 66,725,939,270 Rls. 2,201,140 $
8 3 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,013 64,027,553,769 Rls. 2,103,471 $
9 8 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 1,230,665 62,657,548,650 Rls. 1,971,300 $
10 4 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,006,734 61,663,526,678 Rls. 2,006,709 $
11 7 1395 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 496,000 61,613,897,000 Rls. 1,957,000 $
12 3 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,412,488 53,777,414,774 Rls. 1,765,377 $
13 10 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,990 50,990,701,074 Rls. 1,575,051 $
14 7 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,207 46,778,288,355 Rls. 1,481,967 $
15 8 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,733 46,406,427,462 Rls. 1,448,526 $
16 10 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,363,730 43,587,413,360 Rls. 1,347,891 $
17 8 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 960,610 42,558,667,749 Rls. 1,340,877 $
18 3 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 1,097,937 40,511,816,698 Rls. 1,329,258 $
19 9 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 311,950 40,067,905,800 Rls. 1,247,577 $
20 9 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 927,080 39,914,642,682 Rls. 1,242,830 $
21 9 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 746,170 39,819,418,785 Rls. 1,239,924 $
22 7 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,052,905 38,888,951,031 Rls. 1,234,647 $
23 1 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,100 38,490,780,520 Rls. 1,272,002 $
24 10 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 870,320 38,274,296,701 Rls. 1,184,579 $
25 6 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 687,540 37,181,005,125 Rls. 1,190,775 $
26 6 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,812,394 35,556,346,118 Rls. 1,142,214 $
27 5 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 677,770 35,421,763,830 Rls. 1,143,965 $
28 8 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,733,356 34,846,371,354 Rls. 1,098,199 $
29 7 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 607,920 32,791,241,575 Rls. 1,041,349 $
30 3 1395 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 347,300 31,703,327,700 Rls. 1,041,900 $
31 10 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,350,464 30,404,679,370 Rls. 940,185 $
32 9 1395 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,680 30,327,009,468 Rls. 943,268 $
33 6 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 300,500 28,095,979,500 Rls. 901,790 $
34 11 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 607,560 28,088,925,270 Rls. 867,770 $
35 9 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,014,773 25,889,302,722 Rls. 805,643 $
36 10 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 502,630 24,705,531,270 Rls. 764,430 $
37 12 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 489,330 23,365,442,550 Rls. 721,060 $
38 12 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 828,450 23,171,176,828 Rls. 715,053 $
39 9 1395 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 270,930 22,987,597,230 Rls. 715,770 $
40 2 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,824,908 22,133,036,035 Rls. 729,983 $
41 1 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 411,780 21,289,718,250 Rls. 703,313 $
42 4 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 164,000 20,142,304,000 Rls. 656,000 $
43 8 1395 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 267,515 20,076,313,611 Rls. 630,922 $
44 8 1395 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 642,294 19,531,613,232 Rls. 614,676 $
45 4 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 808,979 19,036,025,350 Rls. 620,755 $
46 7 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,000 18,888,750,000 Rls. 600,000 $
47 10 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 144,000 18,624,384,000 Rls. 576,000 $
48 2 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 295,930 18,380,265,408 Rls. 606,264 $
49 10 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 508,200 18,302,866,890 Rls. 565,870 $
50 3 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 384,940 18,093,834,210 Rls. 594,635 $
51 6 1395 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 144,000 17,927,616,000 Rls. 576,000 $
52 3 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 142,000 17,299,248,000 Rls. 568,000 $
53 11 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 550,200 17,282,520,814 Rls. 533,949 $
54 11 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 175,000 16,993,200,000 Rls. 525,000 $
55 7 1395 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 263,655 16,152,579,965 Rls. 512,998 $
56 11 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,156,839 14,976,043,374 Rls. 462,735 $
57 8 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 150,000 14,318,250,000 Rls. 450,410 $
58 6 1395 غرب تهران پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 150,000 14,107,050,000 Rls. 450,595 $
59 6 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 213,660 14,091,825,510 Rls. 451,710 $
60 4 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 238,250 13,998,366,650 Rls. 456,635 $
61 10 1395 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 155,600 13,652,513,670 Rls. 422,190 $
62 11 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 214,270 13,064,288,760 Rls. 403,560 $
63 11 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 36,030 12,829,892,680 Rls. 396,330 $
64 8 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 198,210 12,176,207,766 Rls. 383,328 $
65 10 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 120,000 11,650,065,000 Rls. 360,000 $
66 5 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 125,000 11,631,750,000 Rls. 375,000 $
67 5 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125,000 11,604,750,000 Rls. 375,000 $
68 2 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 335,114 11,505,542,956 Rls. 379,257 $
69 12 1395 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 265,980 11,441,270,080 Rls. 352,951 $
70 10 1395 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 550,309 11,340,731,504 Rls. 350,536 $
71 12 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 74,050 11,134,752,112 Rls. 343,696 $
72 8 1395 غرب تهران پاكستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 15,700 11,128,950,000 Rls. 350,000 $
73 2 1395 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 120,000 10,925,640,000 Rls. 360,000 $
74 7 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 459,890 10,672,438,462 Rls. 338,594 $
75 2 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 269,850 10,627,657,950 Rls. 350,805 $
76 1 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 158,380 10,406,088,000 Rls. 343,800 $
77 11 1395 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 135,975 10,030,600,159 Rls. 309,922 $
78 12 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 100,000 9,720,225,000 Rls. 300,000 $
79 4 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 100,700 9,286,239,000 Rls. 302,100 $
80 8 1395 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 72,000 9,157,632,000 Rls. 288,000 $
81 6 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 330,708 9,129,345,607 Rls. 292,669 $
82 2 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 8,733,312,000 Rls. 288,000 $
83 9 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 122,200 8,319,730,968 Rls. 258,768 $
84 8 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 217,429 8,299,342,125 Rls. 260,914 $
85 9 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 318,182 8,182,603,212 Rls. 254,574 $
86 5 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 121,270 8,166,071,700 Rls. 263,700 $
87 11 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 588,650 7,620,502,424 Rls. 235,460 $
88 9 1395 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 613,210 7,600,968,942 Rls. 236,800 $
89 7 1395 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 303,823 7,516,068,009 Rls. 238,719 $
90 2 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 1,023,378 7,373,840,429 Rls. 243,212 $
91 8 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 139,820 7,322,138,124 Rls. 230,428 $
92 1 1395 غرب تهران پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 60,000 7,266,000,000 Rls. 240,000 $
93 2 1395 غرب تهران پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 513,880 7,205,315,154 Rls. 237,631 $
94 4 1395 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 75,000 6,944,625,000 Rls. 225,000 $
95 3 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 75,000 6,855,825,000 Rls. 225,000 $
96 12 1395 غرب تهران پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 46,630 6,799,577,670 Rls. 209,835 $
97 5 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 739,370 6,750,632,550 Rls. 218,122 $
98 7 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 91,000 6,665,325,840 Rls. 211,680 $
99 1 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 179,850 6,651,987,175 Rls. 219,791 $
100 9 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 171,366 6,604,466,826 Rls. 205,958 $
مجموع کل
2,774,109,635,631 ريال
مجموع کل
88,301,934 دلار