آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,350 14,007,994,416 Rls. 439,632 $
2 10 1395 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,200 11,714,674,880 Rls. 362,459 $
3 5 1395 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,000 7,232,334,528 Rls. 232,768 $
4 8 1395 غرب تهران يونان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,750 2,683,756,764 Rls. 84,228 $
5 10 1395 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 22,800 2,191,296,000 Rls. 67,800 $
6 8 1395 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,000 2,190,888,000 Rls. 69,000 $
7 7 1395 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,100 2,176,713,000 Rls. 69,300 $
8 6 1395 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,000 2,148,315,000 Rls. 69,000 $
9 1 1395 غرب تهران يونان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 20,600 1,871,613,000 Rls. 61,800 $
10 10 1395 غرب تهران يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 54,710 1,469,253,892 Rls. 45,409 $
11 11 1395 غرب تهران يونان 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 6,630 1,294,600,000 Rls. 40,000 $
12 11 1395 غرب تهران يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 36,240 973,506,835 Rls. 30,079 $
13 8 1395 غرب تهران يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 36,600 917,057,277 Rls. 28,841 $
14 6 1395 غرب تهران يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 36,160 887,160,690 Rls. 28,494 $
15 10 1395 غرب تهران يونان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,920 827,414,168 Rls. 25,579 $
16 1 1395 غرب تهران يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 37,090 796,564,240 Rls. 26,324 $
17 7 1395 غرب تهران يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,380 457,155,895 Rls. 14,483 $
مجموع کل
53,840,298,585 ريال
مجموع کل
1,695,196 دلار
[1]