آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران هنگ كنگ 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 156,090 154,180,801,440 Rls. 4,763,960 $
2 8 1395 غرب تهران هنگ كنگ 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 25,540 15,010,317,320 Rls. 474,020 $
3 12 1395 غرب تهران هنگ كنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 56,000 4,536,280,000 Rls. 140,000 $
4 4 1395 غرب تهران هنگ كنگ 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 2,250 694,462,500 Rls. 22,500 $
5 2 1395 غرب تهران هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 112,500 682,595,100 Rls. 22,500 $
6 6 1395 غرب تهران هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 48,500 304,085,300 Rls. 9,700 $
7 5 1395 غرب تهران هنگ كنگ 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 3,200 272,008,000 Rls. 8,800 $
مجموع کل
175,680,549,660 ريال
مجموع کل
5,441,480 دلار
[1]