آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 52,100 32,376,989,600 Rls. 1,069,960 $
2 11 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 262,600 19,543,234,320 Rls. 603,780 $
3 5 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 236,160 19,135,616,640 Rls. 618,432 $
4 11 1395 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 23,200 17,858,359,700 Rls. 551,780 $
5 8 1395 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 23,200 17,037,488,160 Rls. 536,580 $
6 12 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 246,200 16,809,971,760 Rls. 518,760 $
7 3 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 202,560 16,073,616,600 Rls. 527,436 $
8 2 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 203,270 15,288,558,732 Rls. 504,252 $
9 5 1395 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 25,800 14,701,911,840 Rls. 474,960 $
10 2 1395 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 21,700 14,394,407,280 Rls. 474,640 $
11 4 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 144,560 13,108,907,950 Rls. 427,021 $
12 7 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 145,900 12,135,217,680 Rls. 385,200 $
13 12 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 126,780 11,222,246,870 Rls. 346,370 $
14 10 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 108,560 10,899,734,404 Rls. 337,063 $
15 4 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 122,900 9,619,876,080 Rls. 313,920 $
16 3 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 105,220 9,543,781,347 Rls. 313,665 $
17 11 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 95,240 9,208,220,491 Rls. 284,475 $
18 6 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 107,200 9,019,737,180 Rls. 288,900 $
19 10 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 118,600 8,390,319,120 Rls. 259,560 $
20 9 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 113,400 7,734,750,480 Rls. 241,200 $
21 8 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 84,500 6,488,190,720 Rls. 204,480 $
22 1 1395 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 86,750 6,276,268,800 Rls. 207,360 $
23 11 1395 غرب تهران هند 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,720 5,799,185,000 Rls. 179,181 $
24 7 1395 غرب تهران هند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 15,926 5,027,168,160 Rls. 159,264 $
25 1 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 53,837 5,015,011,760 Rls. 165,670 $
26 10 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 56,100 4,772,477,244 Rls. 148,094 $
27 8 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 57,244 4,742,329,605 Rls. 148,835 $
28 8 1395 غرب تهران هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,300 4,719,165,204 Rls. 148,108 $
29 6 1395 غرب تهران هند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 6,940 4,639,115,000 Rls. 149,000 $
30 5 1395 غرب تهران هند 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 35,100 4,358,718,000 Rls. 140,400 $
31 1 1395 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 69,900 4,323,489,075 Rls. 142,845 $
32 11 1395 غرب تهران هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,964,345,000 Rls. 122,500 $
33 9 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 37,700 3,913,255,476 Rls. 122,148 $
34 2 1395 غرب تهران هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 35,500 3,486,141,180 Rls. 115,020 $
35 8 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 35,700 3,172,312,143 Rls. 99,561 $
36 4 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 36,700 3,128,818,220 Rls. 101,618 $
37 1 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 37,200 3,126,735,540 Rls. 103,329 $
38 2 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 31,370 3,124,766,973 Rls. 103,097 $
39 5 1395 غرب تهران هند 27101940 روغن پايه معدني 217,970 2,701,081,748 Rls. 87,188 $
40 3 1395 غرب تهران هند 27101940 روغن پايه معدني 73,060 2,672,768,592 Rls. 87,672 $
41 5 1395 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 42,350 2,593,877,100 Rls. 83,850 $
42 11 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 21,000 2,202,046,560 Rls. 68,040 $
43 7 1395 غرب تهران هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 10,880 2,060,563,200 Rls. 65,280 $
44 5 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 18,460 1,856,801,450 Rls. 59,810 $
45 2 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 17,700 1,740,454,452 Rls. 57,348 $
46 3 1395 غرب تهران هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 17,300 1,706,166,828 Rls. 56,052 $
47 9 1395 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 18,620 1,556,494,212 Rls. 48,412 $
48 4 1395 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,800 1,325,332,800 Rls. 43,200 $
49 11 1395 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 24,740 1,279,187,100 Rls. 39,525 $
50 3 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 12,800 1,262,366,208 Rls. 41,472 $
51 12 1395 غرب تهران هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 6,100 1,185,547,200 Rls. 36,600 $
52 5 1395 غرب تهران هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 4,750 1,033,110,750 Rls. 33,250 $
53 4 1395 غرب تهران هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 37,190 1,021,869,630 Rls. 33,471 $
54 12 1395 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 24,500 957,892,800 Rls. 29,550 $
55 4 1395 غرب تهران هند 27101940 روغن پايه معدني 71,880 887,430,480 Rls. 28,752 $
56 12 1395 غرب تهران هند 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 9,750 789,920,625 Rls. 24,375 $
57 1 1395 غرب تهران هند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10,000 662,635,800 Rls. 21,880 $
58 7 1395 غرب تهران هند 08105000 کيوي، تازه 34,000 661,479,860 Rls. 21,060 $
59 12 1395 غرب تهران هند 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 20,105 586,314,190 Rls. 18,095 $
60 2 1395 غرب تهران هند 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 17,300 524,120,800 Rls. 17,300 $
61 12 1395 غرب تهران هند 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 15,000 486,240,000 Rls. 15,000 $
62 6 1395 غرب تهران هند 08105000 کيوي، تازه 15,050 292,517,519 Rls. 9,331 $
63 3 1395 غرب تهران هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,700 232,858,350 Rls. 7,650 $
64 7 1395 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 980 215,822,460 Rls. 6,860 $
65 12 1395 غرب تهران هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 1,040 202,219,680 Rls. 6,240 $
66 12 1395 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 400 183,669,056 Rls. 5,666 $
مجموع کل
397,061,228,784 ريال
مجموع کل
12,691,393 دلار
[1]