آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 12,438,528,000 Rls. 384,000 $
2 2 1395 غرب تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10,380 7,592,642,400 Rls. 250,706 $
3 9 1395 غرب تهران هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,151,104,000 Rls. 192,000 $
4 11 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 55,450 5,384,580,900 Rls. 166,350 $
5 8 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 130,000 5,372,148,600 Rls. 169,000 $
6 7 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 126,000 5,357,566,800 Rls. 170,100 $
7 2 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 105,300 4,308,338,025 Rls. 142,155 $
8 7 1395 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39,600 3,740,715,000 Rls. 118,800 $
9 8 1395 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,776 3,331,573,416 Rls. 104,328 $
10 1 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 65,400 2,672,979,750 Rls. 88,290 $
11 10 1395 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 80,650 2,608,866,200 Rls. 80,650 $
12 6 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 61,000 2,578,998,150 Rls. 82,350 $
13 11 1395 غرب تهران هلند 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 71,600 2,318,336,400 Rls. 71,600 $
14 11 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 54,400 2,289,356,680 Rls. 70,720 $
15 10 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 21,000 2,036,160,000 Rls. 63,000 $
16 7 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 21,000 1,988,595,000 Rls. 63,000 $
17 6 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 21,000 1,968,939,000 Rls. 63,000 $
18 5 1395 غرب تهران هلند 79031000 گرد روي 30,800 1,967,071,320 Rls. 63,540 $
19 5 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 21,000 1,955,835,000 Rls. 63,000 $
20 12 1395 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,800 1,924,975,800 Rls. 59,400 $
21 10 1395 غرب تهران هلند 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 18,840 1,829,495,880 Rls. 56,520 $
22 5 1395 غرب تهران هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 19,600 1,825,446,000 Rls. 58,800 $
23 4 1395 غرب تهران هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 19,800 1,817,046,000 Rls. 59,400 $
24 11 1395 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,525 1,799,462,925 Rls. 55,575 $
25 9 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,000 1,753,806,600 Rls. 54,536 $
26 12 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 18,000 1,749,708,000 Rls. 54,000 $
27 2 1395 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,950 1,740,959,640 Rls. 57,465 $
28 4 1395 غرب تهران هلند 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,578 1,736,093,931 Rls. 56,589 $
29 4 1395 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,687 1,730,322,765 Rls. 56,061 $
30 4 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 18,400 1,699,608,000 Rls. 55,200 $
31 1 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 18,400 1,670,352,000 Rls. 55,200 $
32 3 1395 غرب تهران هلند 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 18,206 1,664,756,640 Rls. 54,618 $
33 3 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 18,000 1,645,920,000 Rls. 54,000 $
34 9 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 17,000 1,636,641,000 Rls. 51,000 $
35 6 1395 غرب تهران هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 17,211 1,613,686,149 Rls. 51,633 $
36 2 1395 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 17,300 1,573,971,300 Rls. 51,931 $
37 6 1395 غرب تهران هلند 79031000 گرد روي 23,000 1,477,324,615 Rls. 47,449 $
38 3 1395 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,700 1,322,832,000 Rls. 43,400 $
39 9 1395 غرب تهران هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,158 1,222,861,170 Rls. 38,131 $
40 6 1395 غرب تهران هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,231 1,197,822,795 Rls. 38,285 $
41 2 1395 غرب تهران هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,756 1,130,131,683 Rls. 37,287 $
42 12 1395 غرب تهران هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,720 759,502,880 Rls. 23,440 $
43 12 1395 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,000 713,152,000 Rls. 22,000 $
44 11 1395 غرب تهران هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,216 661,261,248 Rls. 20,432 $
45 7 1395 غرب تهران هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 596,790,000 Rls. 19,000 $
46 3 1395 غرب تهران هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,652 586,262,480 Rls. 19,304 $
47 7 1395 غرب تهران هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,674 358,199,620 Rls. 11,348 $
48 9 1395 غرب تهران هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,280 342,086,640 Rls. 10,615 $
49 4 1395 غرب تهران هلند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,700 312,925,800 Rls. 10,200 $
50 1 1395 غرب تهران هلند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 5,000 296,001,807 Rls. 9,782 $
51 4 1395 غرب تهران هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,670 273,349,890 Rls. 8,910 $
52 9 1395 غرب تهران هلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 4,150 266,355,300 Rls. 8,300 $
53 4 1395 غرب تهران هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 760 259,390,945 Rls. 8,455 $
54 7 1395 غرب تهران هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,517 205,860,618 Rls. 6,522 $
55 3 1395 غرب تهران هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,427 187,340,382 Rls. 6,169 $
56 4 1395 غرب تهران هلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 210 186,558,999 Rls. 6,081 $
57 11 1395 غرب تهران هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 11,000 178,084,500 Rls. 5,500 $
58 11 1395 غرب تهران هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,989 174,129,324 Rls. 5,380 $
59 4 1395 غرب تهران هلند 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 180 119,648,100 Rls. 3,900 $
60 2 1395 غرب تهران هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 111,906,630 Rls. 3,692 $
61 1 1395 غرب تهران هلند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,950 106,212,600 Rls. 3,510 $
62 3 1395 غرب تهران هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 827 104,199,470 Rls. 3,431 $
63 7 1395 غرب تهران هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,667 104,088,744 Rls. 3,298 $
64 11 1395 غرب تهران هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 760 92,842,930 Rls. 2,869 $
65 11 1395 غرب تهران هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 600 81,595,080 Rls. 2,520 $
66 2 1395 غرب تهران هلند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,200 72,741,600 Rls. 2,400 $
67 11 1395 غرب تهران هلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,080 69,938,640 Rls. 2,160 $
68 3 1395 غرب تهران هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 989 66,079,046 Rls. 2,176 $
69 11 1395 غرب تهران هلند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 980 63,433,440 Rls. 1,960 $
70 7 1395 غرب تهران هلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,000 63,130,000 Rls. 2,000 $
71 7 1395 غرب تهران هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 582 40,422,770 Rls. 1,281 $
72 11 1395 غرب تهران هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 353 25,118,995 Rls. 776 $
73 11 1395 غرب تهران هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 258 24,245,814 Rls. 749 $
74 3 1395 غرب تهران هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 466 23,351,493 Rls. 769 $
75 11 1395 غرب تهران هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 400 21,376,746 Rls. 661 $
76 4 1395 غرب تهران هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 440 20,248,140 Rls. 660 $
77 3 1395 غرب تهران هلند 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 290 15,842,207 Rls. 522 $
78 11 1395 غرب تهران هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 240 13,981,248 Rls. 432 $
79 7 1395 غرب تهران هلند 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 440 7,053,600 Rls. 224 $
80 7 1395 غرب تهران هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 124 6,257,446 Rls. 198 $
مجموع کل
119,436,526,706 ريال
مجموع کل
3,794,695 دلار
[1]