آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 20,794 33,177,130,700 Rls. 1,094,100 $
2 6 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 19,849 30,278,132,850 Rls. 971,726 $
3 8 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 22,219 29,736,554,400 Rls. 935,640 $
4 7 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 20,654 29,300,195,740 Rls. 931,200 $
5 10 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 20,473 29,031,116,800 Rls. 898,240 $
6 3 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 15,038 24,275,768,280 Rls. 796,580 $
7 11 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 12,513 18,109,900,690 Rls. 559,510 $
8 9 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 10,586 15,275,297,520 Rls. 475,020 $
9 1 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 8,632 15,230,275,200 Rls. 504,000 $
10 12 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 8,422 11,711,813,260 Rls. 361,480 $
11 4 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 7,196 9,628,437,000 Rls. 314,300 $
12 5 1395 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,616 6,717,018,000 Rls. 217,000 $
13 3 1395 غرب تهران لهستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 3,274,920,500 Rls. 107,590 $
14 8 1395 غرب تهران لهستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 21,705 2,346,568,105 Rls. 73,903 $
15 2 1395 غرب تهران لهستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 23,500 2,139,604,500 Rls. 70,551 $
16 4 1395 غرب تهران لهستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 18,134 2,118,794,747 Rls. 69,400 $
17 7 1395 غرب تهران لهستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 21,000 1,985,571,000 Rls. 63,112 $
18 5 1395 غرب تهران لهستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 15,300 1,420,788,600 Rls. 45,900 $
19 5 1395 غرب تهران لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 22,758 1,056,813,246 Rls. 34,137 $
20 10 1395 غرب تهران لهستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 21,674 1,051,665,828 Rls. 32,511 $
21 3 1395 غرب تهران لهستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 7,816 1,005,108,660 Rls. 32,922 $
22 10 1395 غرب تهران لهستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 6,700 882,378,940 Rls. 27,260 $
23 10 1395 غرب تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,840 864,079,776 Rls. 26,712 $
24 10 1395 غرب تهران لهستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,500 817,964,630 Rls. 25,270 $
25 2 1395 غرب تهران لهستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,500 775,001,130 Rls. 25,570 $
26 4 1395 غرب تهران لهستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,760 746,565,130 Rls. 24,247 $
27 8 1395 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 43,200 725,024,736 Rls. 22,896 $
28 5 1395 غرب تهران لهستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 619,160,000 Rls. 20,000 $
29 9 1395 غرب تهران لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,280 542,624,400 Rls. 16,920 $
30 7 1395 غرب تهران لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,000 466,807,248 Rls. 14,838 $
31 11 1395 غرب تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,590 442,156,968 Rls. 13,662 $
32 2 1395 غرب تهران لهستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 3,350 413,111,670 Rls. 13,630 $
33 9 1395 غرب تهران لهستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 8,100 389,650,500 Rls. 12,150 $
34 6 1395 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 21,490 296,790,192 Rls. 9,552 $
35 2 1395 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,380 264,324,789 Rls. 8,721 $
36 5 1395 غرب تهران لهستان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 10 464,370 Rls. 15 $
مجموع کل
277,117,580,105 ريال
مجموع کل
8,850,265 دلار
[1]